مقاله بررسي تاثير محلول اچينگ حاوي فسفات فلورايد اسيدي بر استحکام باند برشي براکتهاي فلزي ارتودنسى که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۳۰ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير محلول اچينگ حاوي فسفات فلورايد اسيدي بر استحکام باند برشي براکتهاي فلزي ارتودنسى
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استحکام باند برشي
مقاله محلول اچينگ اسيد فسفريک %۳۷،ARI ،APF

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسرواني فرد بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني ريحانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اتصال مستقيم براکتها به سطح مينا محاسني دارد در عين اينکه معايب زيادي نيز دارد. مهمترين مشکل، از دست دادن ميناي سطحي و دمينراليزاسيون در زير و اطراف براکتهاي ارتودنسي است. اگرچه اسيد فسفريک ۳۷% براي اچينگ مينا، قبل از باند براکتها استفاده مي شود ولي مي توان با ضعيف کردن اسيد به وسيله خاصيت بافري APF از تاثيرات منفي اسيد بر سطح مينا کاست گرچه ممکن است اين اختلاط، بر استحکام باند براکتها تاثير منفي داشته باشد. همچنين صدمه به مينا در هنگام دباند هم مي تواند اتفاق بيافتد. به نظر مي رسد بزرگترين فايده استفاده از اين نوع اسيد اچ هاي تهيه شده کاهش از دست دادن ميناي سطحي در زمان اتصال و دباند براکتهاي ارتودنسي بوده باشد.
مواد و روشها: اين تحقيق با طراحي  experimentalبر روي ۴۰ دندان پره مولر كشيده شده از ۱۰ بيمار واجد شرايط کشيدن ۴ دندان پره مولر انجام شد. براي ضد عفوني، دندان ها به مدت ۴۸ ساعت در محلول ۰٫۱% تيمول قرارداده شدند و بعد از آن در شيشه هاي جداگانه محتوى آب مقطر با دماي محيط قرار گرفتند. براي انجام آزمايش، دندانها به ۴ گروه ۱۰ تايي به صورت تصادفي تقسيم شدند و پس از تميز کردن سطح دندانها با پودر پاميس، با محلول هاي اسيد فسفريک %۳۷ حاوي ۰ ,۲۵% ,۵۰% , APF %75اچ شدند. پس از گروه بندي از ۴ دندان يک بيمار هر يک، با يکي از محلولهاي اچينگ، اچ شدند تا تاثير شرايط شکل گيري مينا و عوامل محيطي براي ۴ نمونه با محلولهاي اچِ مختلف ثابت باشد. سپس باند براکتها براي نمونه ها طبق شرايط يکسان انجام شد. اطلاعات به دست آمده با آزمون آماري ANOVA و Tukey Post Hoc Tes ارزيابي شد. براي بررسي سطوح دباند، سطح باکال هر نمونه به وسيله استريو ميکروسکوپ با بزرگنمايي ۱۰ بررسي و ايندکس ادهزيو باقيمانده (ARI) براي هر نمونه ثبت شد. سپس نتايج حاصل با تست Chi-Square مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: نتايج تحقيق کاهش استحکام باند برشي براکتهاي ارتودنسي، به مينا را با اضافه کردن APF به محلول اسيد اچ نشان داد. همچنين ARI با اضافه کردن APF به محلول اسيد اچ کاهش يافت.
نتيجه گيري: با توجه به اينکه استحکام حاصل از اچينگ با محلول اچ (۷۵% اسيد فسفريک %۳۷ + ۲۵% (APF قادر بود نيروهاي ارتودنسي را تحمل کند و از طرفي صدمات وارد شده به مينا و ARI نيز با استفاده از اين نوع محلول کاهش يافته بود. لذا اچينگ با محلول (۷۵% اسيد فسفريک %۳۷ +۲۵% (APF براي باند براکتهاي ارتودنسي پيشنهاد شد.