مقاله بررسي تاثير محلول پاشي متانول بر راندمان مصرف تشعشع، تشعشع فعال جذب شده تجمعي، ضريب استهلاک نوري و شاخص سطح برگ در سويا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش هاي به زراعي(تنش هاي محيطي در علوم گياهي) از صفحه ۲ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير محلول پاشي متانول بر راندمان مصرف تشعشع، تشعشع فعال جذب شده تجمعي، ضريب استهلاک نوري و شاخص سطح برگ در سويا
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متانول
مقاله راندمان مصرف تشعشع
مقاله ضريب استهلاک نوري
مقاله تشعشع فعال جذب شده تجمعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرآخوري مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: پاك نژاد فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: ناظري پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي فواد
جناب آقای / سرکار خانم: نصري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه براي بررسي اثر محلول پاشي متانول بر راندمان مصرف تشعشع، ضريب استهلاک نوري و شاخص سطح برگ در سال زراعي ۱۳۸۷ در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي كرج به مرحله اجرا در آمد. اين آزمايش با استفاده از طرح بلوک هاي كامل تصادفي در ۳ تكرار که از يك تيمار شاهد M0 (بدون مصرف متانول) و از تيمارهاي M1، M2، M3، M4، M5 به ترتيب محلول هاي ۷، ۱۴، ۲۱، ۲۸، ۳۵ درصد حجمي استفاده شد و با ۳ بار در فصل رشد با فواصل ۱۲ روز يكبار بر روي قسمت هايي هوايي بوته هاي سويا محلول پاشي شدند. صفاتي مانند عملكرد دانه، ماده خشک کل، راندمان مصرف تشعشع، ضريب استهلاک نوري و شاخص سطح برگ اندازه گيري شدند. نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه محلول پاشي متانول بر راندمان مصرف تشعشع موثر بوده است و بين تيمارهاي اعمال شده تفاوت معني داري در سطح احتمال %۵ وجود دارد. مقايسه ميانگين ها نشان داد بيشترين مقدار راندمان مصرف تششع مربوط به سطح %۲۱ حجمي متانول بود که در مقايسه با شاهد افزايش ۱۵ درصدي داشت. همچنين نتايج نشان داد که پس از گذشت ۹۶ روز از کاشت تفاوت معني داري در تشعشعات فعال جذب شده تجمعي توسط بوته هاي سويا در تيمارهاي مختلف متانول ايجاد شد. محلول پاشي متانول تاثيري بر ضريب استهلاک نوري نداشت ولي با اين حال ضريب استهلاک نوري نيز در سطح %۲۱ در مقايسه با ديگر سطوح کاهش نشان داد. محلول پاشي متانول سبب افزايش عملكرد دانه، راندمان مصرف تشعشع، ماده خشک کل و در نهايت سطح برگ شد.