مقاله بررسي تاثير مداخله آموزشي از طريق مدل بزنف بر رفتارهاي پيشگيري كننده در زمينه سلامت روان در نوجوانان دختر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه ۲۰ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير مداخله آموزشي از طريق مدل بزنف بر رفتارهاي پيشگيري كننده در زمينه سلامت روان در نوجوانان دختر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهداشت رواني
مقاله نوجوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي فردآذر فربد
جناب آقای / سرکار خانم: صلحي مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: رودباري مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به اهميت شناخت زود هنگام بيماري هاي رواني و نقش آموزش به موقع مسايل سلامت روان در دوره نوجواني اين تحقيق انجام گرفت.
هدف: تعيين تاثير مداخله آموزشي از طريق مدل بزنف، بر رفتارهاي پيشگيري كننده بر سلامت روان در نوجوانان دختر.
مواد و روش ها: اين مطالعه نيمه تجربي، در جامعه دانش آموزان دختر پايه دوم راهنمايي مدارس دولتي، در منطقه ۶ تهران در سال ۱۳۸۸ انجام گرفت. روش نمونه گيري خوشه اي و تعداد نمونه ۱۰۶ نفر در دو گروه مورد و گروه شاهد بود. نوجوانان گروه مورد به مدت يازده جلسه يک ساعته به روش بحث گروهي و سخنراني آموزش ديدند و نمونه ها طي دو مرحله قبل و بعد (با فاصله يک ماه بعد از آموزش) توسط پرسشنامه اي که با توجه به متغيرهاي مورد بررسي در مدل بزنف توسط پرسشگر ساخته شد با آزمون هاي آماري کاي دو، تي تست و تي زوج آزمون شدند.
نتايج: نتيجه آزمون کاي دو بين دسته بندي عوامل قادرسازي در دو گروه مورد و شاهد در مرحله بعد از مداخله آموزشي تفاوت معني داري را نشان داد (P<0.0001). نتايج آزمون تي تست اختلاف معني داري را بين ميانگين نمره نگرش (P<0.0001) و رفتارهاي مورد بررسي (P=0.005) در نوجوانان دو گروه نشان داد. ولي ميانگين نمره نرم هاي انتزاعي در دو گروه مورد، اختلاف معني داري  نداشت (P=0.896).
نتيجه گيري: آموزش سلامت روان در نوجوانان بر اساس مدل بزنف در زمينه عامل قادرسازي، نگرش و رفتارهاي سالم ، موثر بوده ولي به نظر مي رسد که در نرم هاي انتزاعي زمان بيشتري جهت تاثير آموزش نياز مي باشد.