مقاله بررسي تاثير مداخله آموزشي بر رفتارهاي پيشگيري کننده از سرطان پوست در دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر يزد بر مبناي تئوري انگيزش محافظت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در افق دانش از صفحه ۲۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير مداخله آموزشي بر رفتارهاي پيشگيري کننده از سرطان پوست در دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر يزد بر مبناي تئوري انگيزش محافظت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگيزش محافظت
مقاله سرطان پوست
مقاله دانش آموزان
مقاله يزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقياني مقدم محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: مظلومي محمودآباد سيدسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: نوربالا محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سرطان پوست شايع ترين نوع سرطان در شهر يزد مي باشد و دوران کودکي و نوجواني يک زمان مهم و ويژه براي پيشگيري از سرطان پوست در آينده است. در اين مطالعه بر آن شديم تا به بررسي تاثير مداخله آموزشي بر رفتارهاي پيشگيري کننده از سرطان پوست در دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر يزد بر مبناي تئوري انگيزش محافظت بپردازيم.
روش تحقيق: اين مطالعه تجربي بر روي ۳۶۰ دانش آموز دختر از ۴ دبيرستان دخترانه در دو گروه آزمون (۱۸۰ نفر) و شاهد (۱۸۰ نفر) انجام شد. پرسشنامه اي مشتمل بر سازه هاي تئوري انگيزش محافظت در دو مرحله توسط هر دو گروه آزمون و شاهد، قبل و ۲ ماه بعد از اجراي مداخله آموزشي تکميل شد. داده ها توسط نرم افزار آماري SPSS و آزمون هاي آماري آناليز واريانس يک طرفه، تي مستقل و زوجي، کاي اسکوئر، ضريب همبستگي خطي پيرسون و آناليز رگرسيون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: در گروه آزمون بين ميانگين نمرات تمام متغيرهاي مورد مطالعه قبل از مداخله آموزشي با دو ماه بعد از آموزش اختلاف معني دار وجود دارد (p=0.001). در حالي که در گروه غير آزمون اختلاف معني‌داري از لحاظ آماري ديده نشده است (p>0.05). بعد از مداخله آموزشي اختلاف تمامي متغيرها در دو گروه مورد بررسي معني دار شده است (p<0.05).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه اثر بخشي مداخله بر اساس تئوري انگيزش محافظت در جهت تغيير نگرش ها و رفتارهاي مربوط به خطر سرطان پوست را حمايت مي کند.