مقاله بررسي تاثير مداخله آموزشي تئوري محور بر ارتقاي رفتارهاي ايمن کارگران در شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۸۸ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۷۹۸ تا ۸۰۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير مداخله آموزشي تئوري محور بر ارتقاي رفتارهاي ايمن کارگران در شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مداخله آموزشي
مقاله الگوي رفتار سالم
مقاله رفتار ايمن
مقاله فولاد سازي
مقاله نورد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عميدي مظاهري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرنيا عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: غفراني پور فضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نگراني جهان شمول در زمينه حوادث کاري و ايمني، نياز به شيوه هاي جديد و موثر براي بهبود ايمني در محل کار را بيش از پيش محسوس نموده است. اين مطالعه به منظور ارتقاي رفتارهاي ايمن کارگران شرکت ذوب آهن اصفهان با مداخله تئوري محور انجام شد.
روش ها: پژوهش حاضر مطالعه تجربي از نوع تصادفي شده شاهددار بود. نمونه شامل ۲۷۰ نفر از کارگران ذوب آهن در دو گروه آزمون و شاهد بود. اطلاعات با پرسش نامه محقق ساخته بر اساس الگوي رفتار سالم و چک ليست مشاهده رفتار در دو مرحله قبل و بعد از مداخله جمع آوري گرديد. براي سنجش اعتبار و پايايي پرسش نامه از روش اعتبار محتوي و آلفاي کرونباخ استفاده شد. مداخله بر اساس الگوي رفتار سالم تنها در گروه آزمون انجام گرفت. در گروه شاهد آموزش هاي معمول کارخانه اجرا شد. اطلاعات با نرم افزار SPSS و آزمون هاي آماري متناسب مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: پس از مداخله، ميانگين نمرات آگاهي، هنجارها و عوامل تسهيل کننده رفتار ايمن در کارگران گروه آزمون نسبت به قبل از مداخله و نمرات کارگران گروه شاهد به طور معني داري افزايش يافته بود (p<0.001). همچنين وضعيت رفتارهاي مشاهده شده کارگران گروه آزمون نسبت به قبل از مداخله و کارگران گروه شاهد به طور معني داري متفاوت بود. تغييرات گروه شاهد معني دار نبود.
نتيجه گيري: با توجه به تاثير مثبت مداخله تئوري محور در ارتقاي رفتارهاي ايمن پيشنهاد مي گردد به منظور ارتقاي ايمني در صنايع از مداخلات تئوري محور و اصول آموزش بزرگسالان استفاده شود.