مقاله بررسي تاثير مدل سه بعدي ابتکاري بر يادگيري آناتومي گوش مياني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در (علوم تشريح ايران) Anatomical sciences journal از صفحه ۱۵۳ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير مدل سه بعدي ابتکاري بر يادگيري آناتومي گوش مياني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آناتومي
مقاله آموزش
مقاله مدل
مقاله گوش مياني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوشوقتي امير
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي حميدآبادي هاتف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مطالعه تاثير مدل سه بعدي ابتکاري در يادگيري آناتومي گوش مياني.
مواد و روش ها: اين مطالعه در سال ۸۶ در دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي در سه مرحله: ۱- آماده سازي مدل سه بعدي ابتکاري با توجه به تصوير گوش مياني از کتاب آناتومي گري براي دانشجويان، ۲- تعيين تصادفي ۴ گروه از دانشجويان گروه پزشکي و ارايه آموزش در گروه هاي کنترل به صورت سخنراني همراه با اسلايدهاي پاورپوينت و در گروه هاي مطالعه همراه آموزش اضافي با مدل، ۳- انجام آزمون يکسان پيش آزمون و پس آزمون و تجزيه و تحليل آماري انجام شد.
يافته ها: مقايسه نمره پيش آزمون و پس آزمون در هر گروه به صورت جداگانه به روش t-test اختلاف معني دار آماري را نشان داد (p=0.000). تجزيه به روش ANOVA در مورد اختلاف نمره پيش آزمون و پس آزمون بين چهار گروه، اختلاف معني دار آماري نداشت.
نتيجه گيري: در تحقيق حاضر آموزش با مدل سه بعدي ابتکاري موثر بوده است ولي اختلاف معني داري در يادگيري آناتومي گوش مياني در مقايسه با آموزش رايج مشاهده نشد.