مقاله بررسي تاثير مديريت سود بر مربوط بودن سود و ارزش دفتري: مقايسه اقلام تعهدي اختياري کوتاه مدت و بلند مدت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در حسابداري مالي از صفحه ۵۷ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير مديريت سود بر مربوط بودن سود و ارزش دفتري: مقايسه اقلام تعهدي اختياري کوتاه مدت و بلند مدت
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سود هر سهم
مقاله ارزش دفتري هر سهم
مقاله قيمت هر سهم
مقاله اقلام تعهدي اختياري کوتاه مدت
مقاله اقلام تعهدي اختياري بلندمدت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادي ولي
جناب آقای / سرکار خانم: تاكر رضا
جناب آقای / سرکار خانم: زارع زاده مهريزي محمدصادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سود و ارزش دفتري هر سهم از جمله معيارهايي هستند که افراد مختلف از جمله سرمايه گذارن و تحليل گران مالي به منظور ارزيابي عملکرد بنگاه اقتصادي از آن ها استفاده مي کنند. در اين پژوهش به بررسي تاثير مديريت سود بر مربوط بودن سود هر سهم و ارزش دفتري هر سهم با تفکيک اقلام تعهدي اختياري کوتاه مدت، اقلام تعهدي اختياري بلند مدت و کل اقلام تعهدي اختياري پرداخته شد. به منظور آزمون فرضيه ها، از روش رگرسيون سطح مقطعي با استفاده از داده هاي ترکيبي بهره گرفته شده است. نتايج پژوهش نشان داد که سود هر سهم و ارزش دفتري هر سهم با قيمت سهام داراي رابطه مثبت و معني دار هستند. همچنين مديريت سود از طريق اقلام تعهدي اختياري کوتاه مدت و يا بلند مدت موجب کاهش مربوط بودن سود هر سهم و ارزش دفتري هر سهم مي شود. در نهايت نتايج آزمون فرضيه پنجم نشان داد که تاثير مديريت سود از طريق اقلام تعهدي اختياري بلندمدت در مقايسه با اقلام تعهدي اختياري کوتاه مدت بر مربوط بودن سود و ارزش دفتري بيشتر است.