مقاله بررسي تاثير مراحل فنولوژيك رشد و شرايط رويشگاهي بر ارزش غذايي گياه Atriplex canescense که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در گياه و زيست بوم از صفحه ۷۷ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير مراحل فنولوژيك رشد و شرايط رويشگاهي بر ارزش غذايي گياه Atriplex canescense
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فنولوژيك
مقاله ارزش غذايي
مقاله Atriplex canescense

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تجلي علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق براي بررسي تاثير شرايط اكولوژيك منطقه بر ارزش غذايي گياه آتريپلكس كانيسنس در مراحل مختلف فنولوژيك آن در دو منطقه شهرري و قم انجام گرفته است. از آن جايي كه اين گياه در سطوح وسيعي براي اصلاح و توسعه مراتع كاشته مي شود بررسي تاثير شرايط محيطي و هم چنين تاثير شرايط فنولوژيك گياه بر ارزش غذايي آن ضروري است. در اين تحقيق درصد پروتيين، چربي، الياف خام و انرژي گياه آتريپلكس كانيسنس در چهار مرحله رشد رويشي، جوانه دهي، رسيدن بذر و ريزش بذر در دو منطقه شهرري و قم اندازه گيري شد. نتايج اين تحقيق نشان داد كه در چهار مرحله فنولوژيك مورد بررسي الگوي تغييرهاي فاكتورهاي ذكر شده در دو منطقه تقريبا يكنواخت مي باشد و اگر چه متوسط درصد آن ها در منطقه شهرري بيش تر از قم بود ولي آزمون F و دانكن تفاوت معني داري بين آن ها را نشان ندادند.