مقاله بررسي تاثير مراحل فنولوژيک بر ميزان درصد و ترکيبات اسانس گياه Stachys schtschegleevii که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مرتع از صفحه ۱۳۰ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير مراحل فنولوژيک بر ميزان درصد و ترکيبات اسانس گياه Stachys schtschegleevii
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترکيبات اسانس
مقاله Stachys schtschegleevii؛ مراحل فنولوژيک
مقاله مراتع کليبر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تجلي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي پور اميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق با هدف بررسي نوع و مقدار ترکيبات اسانس گياه Stachys schtschegleevii در دو دوره فنولوژيک قبل و بعد از گل دادن (رويشي و زايشي) در ارتفاعات شهرستان کليبر استان آذربايجان شرقي انجام شد. بدين منظور در هر مرحله فنولوژيک تعداد ۳۰ نمونه بطور تصادفي برداشت شد. بعد از آماده کردن نمونه ها اسانس آنها توسط دستگاه کلونجر گرفته شد. شناسايي ترکيبات تشکيل دهنده اسانس ها از دستگاه GC/MS با استفاده از الگوي خروج آلکانهاي نرمال و شاخص بازداري طيف ها و انديس کوواتس انجام شد. نتايج تحقيق نشان داد که بازده اسانس گياه در منطقه مورد بررسي از ۱۵/۰ تا ۲/۰ درصد در دو مرحله فنولوژيک متغير است. همچنين در مجموع ۴۶ ترکيب شيميايي در اسانس گياه S. schtschegleevii در دو مرحله فنولوژيک رويشي و زايشي شناسايي شد. ترکيب شيميايي عمده تشخيص داده شده در اسانس اين گياه عبارتند از:
a-Pinene, b-Pinene, Germacrene-D, Limonene, Ocimene, Carene<delta-2->, Myrcene, a-Thujene, a-Phellandrene.