مقاله بررسي تاثير مشاوره فردي و گروهي با استفاده از تئوري معکوس در کاهش استرس ورزشکاران تيم هاي ملي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در آموزش و ارزشيابي (علوم تربيتي) از صفحه ۳۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير مشاوره فردي و گروهي با استفاده از تئوري معکوس در کاهش استرس ورزشکاران تيم هاي ملي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تئوري معکوس
مقاله مشاوره فردي
مقاله مشاوره گروهي
مقاله استرس
مقاله ورزشکاران تيم هاي ملي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اقدسي علي نقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين ميزان اثر بخشي مشاوره فردي و گروهي بر اساس تئوري معکوس در کاهش استرس ورزشکاران، ۳۶ ورزشکار زن و مرد تيم هاي ملي در رده هاي و رشته هاي مختلف ورزشي به عنوان آزمودني انتخاب و به صورت تصادفي ساده در دو گروه آزمايش و يک گروه کنترل جايگزين شدند. با استفاده از مفاهيم و روش ها و فنون مورد تاکيد تئوري معکوس براي يکي از گروه هاي آزمايشي، مشاوره فردي و گروه آزمايشي ديگر مشاوره گروهي به کار گرفته شد. گروه سوم به عنوان گروه کنترل استفاده گرديد. در اين پژوهش به منظور تعيين ميزان استرس ازمودنيها قبل و پس از اعمال متغير مستقل از پرسش نامه استرس ليونل کودرون استفاده شد و پس از جمع آوري داده ها، اطلاعات حاصل با روش هاي آماري تحليل واريانس يک راهه و دو راهه (ANOVA) با اندازه گيري هاي مکرر، آزمون تي وابسته و آزمون تعقيبي توکي با  (P£۰٫۰۵)مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و نتايج تحقيق نشانگر تاثير مثبت و معني داري در سطح کمتر از (۰٫۰۰۱) – مشاوره فردي با استفاده از تئوري معکوس و تاثير مثبت و معني داري در سطح کمتر از (۰٫۰۰۱) مشاوره گروهي در کاهش استرس ورزشکاران تيم هاي ملي بود. بين مشاوره فردي و مشاوره گروهي در کاهش استرس ورزشکاران تيم هاي ملي تفاوت معني داري وجود نداشت.