مقاله بررسي تاثير مصرف ترياک بر شدت آسيب کبدي بيماران مبتلا به هپاتيت مزمن B و C که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۴۵۱ تا ۴۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير مصرف ترياک بر شدت آسيب کبدي بيماران مبتلا به هپاتيت مزمن B و C
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هپاتيت B
مقاله هپاتيت C
مقاله ترياک
مقاله فيبروز کبد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شواخي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميناكاري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در بيماران مبتلا به هپاتيت B و C عوامل محيطي، مانند سيگار و الکل، باعث پيشرفت فيبروز کبد مي شوند ولي در مورد اثر ترياک بر آسيب کبد مطالعه اي انجام نشده است؛ با توجه به اين که درصد قابل توجهي از مبتلايان به هپاتيت B و C معتاد مي باشند، وجود اين رابطه مي تواند حايز اهميت باشد.
روش ها: مطالعه مقطعي به صورت مورد – شاهدي در بيماران مبتلا به هپاتيت مزمن B و  Cانجام شد که بيماران در گروه شاهد فقط سيگار و در گروه مورد سيگار به همراه ترياک مصرف مي کردند. ۶۰ نفر در گروه هپاتيت B و ۶۰ نفر در گروه هپاتيت C قرار گرفتند. همه بيماران جهت درمان، بيوپسي کبد شدند و شدت آسيب بر اساس  HAI (Histopathological activity index) مورد ارزيابي قرار گرفت. همچنين ارتباط شدت آسيب با ميزان و مدت زمان مصرف ترياک تعيين شد.
يافته ها: در اين مطالعه، ارتباط معني داري بين مصرف ترياک با Grade و Stage بيماري در هر دو گروه هپاتيت B و C مشاهده شد. در گروه هپاتيت B ميزان مصرف ترياک با  Gradeارتباط معني داري داشت ولي با Stage رابطه معني داري به دست نيامد و ارتباطي بين مدت زمان مصرف با Grade و Stage يافت نشد. در هپاتيت C ميزان مصرف و مدت زمان مصرف ترياک با Stage بيماري در ارتباط بود ولي با Grade ارتباط نداشت.
نتيجه گيري: با توجه به رابطه بين مصرف ترياک و فيبروز کبد، به خصوص در بيماران هپاتيت C، لزوم توجه کافي به روش هاي ترک اعتياد در اين افراد، جهت جلوگيري از روند پيشرفت بيماري، حايز اهميت است.