مقاله بررسي تاثير مقدار و تقسيط ازت و کود کامل ميکرو (ريز مغذي) بر عملکرد کمي ذرت سينگل کراس ۷۰۴ در شرايط آب و هوايي کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۹۵ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير مقدار و تقسيط ازت و کود کامل ميکرو (ريز مغذي) بر عملکرد کمي ذرت سينگل کراس ۷۰۴ در شرايط آب و هوايي کرمان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد
مقاله ذرت
مقاله تقسيط ازت
مقاله کود کامل ميکرو
مقاله سينگل کراس ۷۰۴

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همايون فر فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي نژاد عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير مقدار و تقسيط ازت و کود کامل ميکرو بر عملکرد کمي ذرت سينگل کراس ۷۰۴ در شرايط آب و هوايي کرمان، آزمايشي در سال ۱۳۸۴ در مزرعه کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمان صورت گرفت. اين مطالعه به صورت طرح کرت هاي دو بار خرد شده بر پايه طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار انجام شد و در آن منبع کود ازت (اوره) در سه سطح (۳۰۰، ۴۵۰ و ۶۰۰ کيلوگرم در هکتار) به عنوان کرت اصلي، تقسيط هر کدام از اين سطوح به دو صورت «۱/۲ و ۱/۳» به عنوان کرت فرعي و کود کامل ميکرو در دو سطح (صفر و ۳ در هزار) به عنوان کرت فرعي  فرعي در نظر گرفته شد.کاشت در تاريخ ۱۰ ارديبهشت ماه به صورت جوي پشته با دستگاه و بر روي رديف هايي به فواصل ۷۵ سانتي متر و فاصله بوته ها ۱۵ سانتي متر انجام شد.کود اوره در سه مرحله يکي هم زمان با کاشت، مرحله ۴ برگي و ۸ برگي به صورت سرک و کود کامل ميکرو در زمان ۴ برگي در دو هفته متوالي محلول پاشي شد. براي تعيين عملکرد دانه و عملکرد بيولوژيکي در زمان رسيدگي فيزيولوژيکي بوته ها از ۵ متر مربع سه رديف مياني و براي اندازه گيري اجزاي عملکرد، ۱۵ بوته به طور تصادفي از هر کرت انتخاب و صفات کمي طول بلال، تعداد رديف در هربلال، تعداد دانه در رديف، وزن کل بوته و وزن هزار دانه مشخص گرديد. نتايج حاصل از آزمايش نشان داد که کود اوره به ميزان ۶۰۰ کيلوگرم در هکتار با تقسيط به صورت۱/۲ ، عملکرد بالاتري نسبت به ساير تيمارها به همراه دارد. هم چنين کاربرد کود کامل ميکرو به صورت ۳ در هزار فقط در دو صفت وزن بوته و وزن هزار دانه داراي اثر افزايشي بوده و با شاهد اختلاف معني دار نشان داد، در صورتي که از نظرساير صفات مورد بررسي تفاوت معني داري مشاهده نشد.