مقاله بررسي تاثير مكمل روي بر سطح سرمي روي، ويتامين A و بتاكاروتن در گاو شيري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۶۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير مكمل روي بر سطح سرمي روي، ويتامين A و بتاكاروتن در گاو شيري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روي
مقاله ويتامين A
مقاله بتاكاروتن
مقاله گاو شيري
مقاله سرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور علي
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم زاده اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: داوودي يوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به منظور ارزيابي نقش مكمل سولفات روي بر سطح سرمي ويتامين A و بتاكاروتن در گاوهاي شيري انجام گرفت. ۱۷ راس گاو شيري هم سن با شرايط تغذيه اي، مديريتي و توليد تقريبا يكسان در دو گروه شاهد (۷ راس) و تيمار (۱۰ راس) قرار گرفتند. در گروه تيمار علاوه بر غذاي معمول، روزانه به ميزان mg500 مكمل سولفات روي در جيره غذايي به مدت ۴۵ روز اضافه شد. در روزهاي صفر (قبل از شروع مصرف مكمل)، ۱۵، ۳۰ و ۴۵ از گاوهاي هر دو گروه از وريد دم خونگيري به عمل آمد و ميزان سرمي روي با كيت بيوشيميايي و مقادير سرمي ويتامين A و بتا كاروتن با روش اسپكتروفتومتري با استفاده از محلول – N هگزان اندازه گيري شد. ميانگين سطح سرمي روي در گروه تيمار افزايش معني داري را در مقايسه با گروه شاهد در روزهاي ۱۵، ۳۰ و ۴۵ نشان داد ((p=0.000 ميانگين سطح سرمي ويتامين A در گره تيمار در روز ۱۵ افزايش معني داري نداشت، ولي در روزهاي ۳۰ و ۴۵ افزايش معني دار بود (به ترتيبp=0.004  وp=0.016 ) بتاكاروتن سرم نيز از روز ۱۵ به بعد در گروه تيمار افزايش نشان داد ولي در هيچ كدام از زمانها افزايش معني دار نبود. در گروه تيمار همبستگي بين سطح سرمي ويتامين A با ميزان سرمي روي فقط در روز ۴۵ معني دار بود ( r=0.716و (P<0.05 و در بقيه زمانها معني دار نبود ولي در مورد بتاكاروتن ارتباط معني دار با روي سرم وجود نداشت. نتيجه نهايي اينكه مكمل سولفات روي باعث افزايش سطح سرمي روي و ويتامين A در گاوهاي شيري مي شود.