مقاله بررسي تاثير مواجهه با آلايندهاي شيميايي موجود در چسب لاكتيت در واحد قفل و سوئيچ سازي كارخانه خودروسازي بر وضعيت سلامتي كارگران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در سلامت كار ايران از صفحه ۵ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير مواجهه با آلايندهاي شيميايي موجود در چسب لاكتيت در واحد قفل و سوئيچ سازي كارخانه خودروسازي بر وضعيت سلامتي كارگران
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چسب لاكتيت
مقاله درماتيت
مقاله افزايش پاسخ مجاري هوايي (AHR)
مقاله سوزش و خارش چشم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسكريان شيوا
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي لاري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: با توجه به اهميت بيماريهايي كه به نوعي با عوامل مختلف مربوط به كار در ارتباط هستند، نقش آلاينده هاي شيميايي در سلامت كارگران بيش از پيش نمايان مي شود.
از جمله آلاينده هايي كه در كارخانه هاي قفل و سوئيچ سازي وجود دارد و باعث ايجاد بيماري در كارگران شاغل در آن ميشود، تركيب شيميايي است بنام سيانوآكريليت موجود در چسب لاكتيت كه از جمله عوارض آن اثر بر روي پوست، چشم و دستگاه تنفسي مي باشد. در اين مطالعه تاثير استفاده از اين چسب بر روي سلامت كارگران بررسي مي شود.
روش بررسي: مطالعه مقطعي حاضر بر روي تمام كارگران قسمت توليد كارخانه مونتاژ قفل و كليد اتومبيل ۱۰۰) نفر) انجام شد. براي هر كارگر چك ليست سلامت محيط كار و پرونده پزشكي شامل مشخصات دموگرافيك و نتايج معاينات تكميل شد. بيماريهاي موجود در بين كارگران ناشي از اثر سيانوآكريليك موجود در چسب و عوامل زيان آور محيط كار و ارتباط آنها با يكديگر با استفاده از نرم افزار SPSS مورد مطالعه قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين سني كارگران ۳۰۸ سال بود. در معاينات پوستي شايعترين بيماري يافت شده درماتيت با %۲۵ شيوع و در معاينه ريه ها بيشترين علامت يافت شده افزايش پاسخ مجاري هوايي به صورت سرفه و تنگي نفس با %۱۰ شيوع بود. بين ابتلا كارگران به درماتيت و سوزش و خارش چشم و افزايش پاسخ مجاري هوايي (AHR) و مواجهه با چسب لاكتيت ارتباط معناداري مشاهده شد (P<0.01).
نتيجه گيري: از عوارض سيانوآكريليت موجود در چسب لاكتيت درماتيت، افزايش پاسخ مجاري هوايي و سوزش و خارش چشم ميباشد در مطالعه انجام شده ارتباط بين اين چسب و بيماريهاي ذكر شده، مشاهده شد و مي توان با توجه به خطراتي كه اين ماده شيميايي بر سلامتي كارگران دارد تدابيري براي تماس كمتر كارگران با اين چسب بكار برد يا استفاده از لوازم حفاظت و ايمني را توصيه نمود.