مقاله بررسي تاثير مواجهه با صدا و مونوکسيدکربن بر ظرفيت آنتي اکسيداني پلاسما و ميزان گلوتاتيون خون خرگوش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در طب جنوب از صفحه ۲۳۰ تا ۲۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير مواجهه با صدا و مونوکسيدکربن بر ظرفيت آنتي اکسيداني پلاسما و ميزان گلوتاتيون خون خرگوش
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صدا
مقاله مونوکسيدکربن
مقاله ظرفيت آنتي اکسيداني پلاسما
مقاله گلوتاتيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مطلبي كاشاني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي سيدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: خوانين علي
جناب آقای / سرکار خانم: علامه عبدالامير
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي رمضان
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: افت شنوايي ناشي از صدا به عنوان يکي از ده بيماري مهم ناشي از کار در جهان شناخته شده است و مونوکسيدکربن موجب تقويت اين ضايعه مي شود. مطالعات نقش استرس اکسيداتيو در ايجاد افت شنوايي ناشي از صدا را نشان داده اند ولي فرايند هاي تقويت اين عارضه توسط مونوکسيدکربن به خوبي روشن نشده است. اين پژوهش با هدف بررسي تاثير مواجهه با صدا، مونوکسيدکربن و تماس توام با اين دو عامل بر ظرفيت کلي آنتي اکسيدان پلاسما و ميزان گلوتاتيون احيا خون در مدل حيواني انجام شد.
مواد و روش ها: مطالعه به روش تجربي بر روي ۲۴ سر خرگوش سفيد نر و بالغ در ۴ گروه انجام گرفت. گروه ها شامل گروه کنترل، گروه در معرض صدا، گروه در معرض توام صدا و مونوکسيدکربن و گروه در معرض مونوکسيدکربن بودند. در کليه گروه ها برآيند آنتي اکسيداني پلاسماي خون و همچنين ميزان گلوتاتيون احيا غشا گلبول هاي قرمز قبل و پس از مواجهه با عوامل زيان آور تعيين گرديد و نتايج با استفاده از روش هاي آماري تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: ميانگين برآيند آنتي اکسيداني پلاسماي خون پس از مواجهه با صدا و مونوکسيدکربن به ترتيب برابر با ۷۰۷٫۵±۳۱٫۷ و ۸۱۱٫۳±۵۱٫۸ ميکرومول بر ليتر و ميزان گلوتاتيون احيا به ترتيب برابر با ۱٫۳۹±۰٫۰۹ و ۱٫۷۹±۰٫۰۸ ميلي گرم بر دسي ليتر RBCs بود (p.value<0.05)، که از مقادير مشابه در گروه کنترل کمتر مي باشد.
نتيجه گيري: در گروه در معرض صدا و گروه در معرض همزمان صدا و مونوکسيدکربن کاهش ظرفيت کلي آنتي اکسيداني پلاسما و گلوتاتيون احيا در خون مشاهده مي شود. به طوري که نقش صدا در اين کاهش بيشتر از مونواکسيدکربن است.