مقاله بررسي تاثير مواجهه همزمان با صدا و مونوکسيدکربن بر عملکرد پاسخ شنيداري ساقه مغز خرگوش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فيض از صفحه ۲۶۱ تا ۲۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير مواجهه همزمان با صدا و مونوکسيدکربن بر عملکرد پاسخ شنيداري ساقه مغز خرگوش
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افت شنوايي ناشي از صدا
مقاله مو نو کسيدکربن
مقاله پاسخ شنيداري ساقه مغز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مطلبي كاشاني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي سيدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: خوانين علي
جناب آقای / سرکار خانم: علامه عبدالامير
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي رمضان
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: افت شنوايي ناشي از صدا يکي از مهمترين بيماري هاي ناشي از کار در جهان است و برخي از آلاينده هاي موجود در هوا مي توانند اين افت را تقويت نمايند. با توجه به اينکه در بسياري از تماس هاي شغلي و زيست محيطي، مواجهه توام با صدا و مونوکسيدکربن وجود دارد، اين پژوهش با هدف بررسي تاثير مواجهه همزمان با صدا و مونوکسيد کربن بر سيستم شنوايي خرگوش از طريق بررسي عملکرد پاسخ شنيداري ساقه مغز حيوان انجام شد.
مواد و روش ها: مطالعه به روش تجربي بر روي ۲۴ سر خرگوش سفيد نر بالغ در ۴ گروه انجام گرفت. گروه ها شامل گروه کنترل، گروه در معرض صدا، گروه در معرض توام صدا و مونوکسيد کربن و گروه در معرض مونوکسيد کربن بودند. در کليه گروه ها، امواج حاصل از پتانسيل برانگيخته ساقه مغز با محرک کليک و تون برست در سه مقطع زماني: قبل از مواجهه، يک ساعت پس از آخرين مواجهه و ۱۴ روز پس از آخرين مواجهه ثبت گرديد و نتايج با استفاده از آزمون هاي آناليز واريانس و t زوجي تجزيه و تحليل گرديد.
نتايج: متوسط زمان تاخير تشکيل موج پنجم براي گروهي که در مواجهه توام با صدا و مونوکسيدکربن بودند، يک ساعت پس از آخرين مواجهه در فرکانس هاي ۱، ۲، ۴ و ۸ کيلوهرتز به ترتيب برابر با ۵٫۴۳±۰٫۰۸، ۵٫۵۰±۰٫۰۷ ، ۵٫۷۱±۰٫۰۷ و ۵٫۷۵±۰٫۰۷ ميلي ثانيه بود که اين مقادير از مقادير مشابه در ساير گروه ها بيشتر بود (P<0.01).
نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان داد مواجهه توام با مونوکسيدکربن و صدا در فرکانس هاي ۴-۱ کيلو هرتز مي تواند افت شنوايي ناشي از صدا را تقويت نمايد و لذا پيش بيني مي شود در محيط هاي کاري پر سر و صدا، حضور مونواکسيدکربن بتواند احتمال افت شنوايي ناشي از صدا را افزايش دهد.