مقاله بررسي تاثير مواد مشابه غذا بر روي دو نوع كامپوزيت از نظر ميزان آزاد شدن منومر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۶ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير مواد مشابه غذا بر روي دو نوع كامپوزيت از نظر ميزان آزاد شدن منومر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منومر
مقاله كامپوزيت دنداني
مقاله C ،Bis-GMA ،TEGDMA ،UDMA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قوام مريم
جناب آقای / سرکار خانم: آرامي سكينه
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي قمشه الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آزاد شدن اجزاء شيميايي رزين  هاي كامپوزيتي به محيط دهان مي تواند داراي اثرات سو روي سلامت انسان داشته باشد و همچنين دوام كلينيكي ترميم ها را تحت تاثير قرار دهد. هدف از اين تحقيق، بررسي اثر مايعات مشابه غذا بر روي ميزان آزاد شدن مونومرهاي BisGMA،TEGDMA  و UDMA از دو نوع رزين كامپوزيتي P60 و Gradia در محيط هاي اتانول ۲۵% و ۵۰% و ۷۵% و هپتان ۵۰% به مدت ۲۴ ساعت و ۷ روز بود.
روش بررسي: تعداد ۴۰ نمونه از هر كامپوزيت تهيه شد. تعداد ۵ نمونه از هر كامپوزيت در لوله هايي با حجم cc2 محتوي محلول هاي مورد آزمايش به مدت ۲۴ ساعت و ۷ روز قرار گرفتند. سپس محتويات لوله ها جهت بررسي منومرهاي آزادشده به دستگاه GC/MS (Gas Chromatography/Mass Spectroscopy) تزريق شدند. نتايج توسط تست هاي آماري Three way ANOVA و One way بررسي شدند. P<0.05 سطح معني داري در نظرگرفته شد.
يافته ها: نتايج نشان داد كه تنها منومر TEGDMA از تمامي نمونه ها آزاد شد .Gradia به صورت معني داري TEGDMA بيشتري آزاد مي كند. غلظت هاي بالاتر اتانول (۷۵%) موجب آزادسازي بيشتر منومر نسبت به غلظت هاي پايين تر مي شود. از سوي ديگر هپتان نسبت به اتانول به طور كلي موجب آزادسازي كمتر منومر TEGDMA مي شود. باافزايش زمان از ۲۴ ساعت تا ۷ روز، ميزان منومر بيشتري آزاد مي شود.
نتيجه گيري: اتانول بيش از هپتان باعث آزادسازي منومرها مي شود، همچنان كه غلظت بالاتر اتانول تاثير بيشتري در رهاسازي منومرها دارد. از سوي ديگر كامپوزيت Gradia بيش از P60 سبب آزادسازي منومرها مي شود. افزايش زمان نگهداري منومرها نيز باعث ادامه روند آزادسازي منومرها مي گردد.