مقاله بررسي تاثير مواد مغذي و زمان تيمار بر فعاليت هاي آنزيمي قارچ Phanerochaete chrysosporium که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران از صفحه ۲۷۵ تا ۲۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير مواد مغذي و زمان تيمار بر فعاليت هاي آنزيمي قارچ Phanerochaete chrysosporium
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مواد مغذي
مقاله لاكاز
مقاله پراكسيداز
مقاله زايلاناز
مقاله Phanerochaete chrysosporium
مقاله پساب آماد هسازي باگاس
مقاله تصفيه زيستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شرري معراج
جناب آقای / سرکار خانم: جهان لتيباري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشكرايي سيداحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در فناوري تخريب زيستي تسهيل شده، توسط افزودن مواد مغذي (منابع کربن، نيتروژن، فسفر …)، سوبستراها، گيرنده هاي الکترون و ويتامين ها (تيامين، …)، همراه با افزايش فعاليت هاي متابوليکي، مي توان ترشح آنزيم ها را تحت تاثير قرار داده و ميزان تخريب آلاينده ها را افزايش داد. به همين منظور، با استفاده از (۷٫۷) %۱ ترکيبات مختلف مواد مغذي شامل نمک هاي معدني، منابع کربن و نيتروژن (گلوکز، مالت و کازيين پپتون يست اکسترکت) و محرک هاي ترشح آنزيم نظير وراتريل الکل و تيامين هيدروکلرايد اثر اين مواد بر فعاليت  هاي آنزيم هاي لاکاز، پراکسيداز و زايلاناز ترشح شده توسط قارچ Phanerochaete chrysosporium در محيط پساب آماده سازي باگاس بررسي شده است. نتايج نشان مي دهند که MSB+MCTV موثرترين ترکيب افزودني است که در حداکثر فعاليت ليگنوليتيکي اين قارچ (روزهاي پنجم تا هفتم تيمار براي آنزيم هاي لاکاز و پراکسيداز و روز سوم براي آنزيم زايلاناز) ترشح اين آنزيم ها را افزايش مي دهد. به طوري که مقادير اين آنزيم ها به ترتيب تا معادل ۷۸، ۱۹۳ و ۶۰U/l خواهد شد. در حالي که، بدون افزودن مواد مغذي به محيط پساب، اين مقادير در حد ۲۶، ۵۴ و ۱۶U/l بوده‎اند. رابطه فازهاي مختلف رشد قارچ و ميزان ترشح آنزيم و همچنين تغيير ميزان ليگنين و کربوهيدرات هاي موجود در پساب در طي تيمار ۹ روزه مورد بررسي قرار گرفته است.