مقاله بررسي تاثير مولفه هاي اصلي مديريت کيفيت فراگير بر کيفيت زندگي کاري معلمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي از صفحه ۱۳۷ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير مولفه هاي اصلي مديريت کيفيت فراگير بر کيفيت زندگي کاري معلمان
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت كيفيت
مقاله كيفيت زندگي كاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيرزادكبريا بهارك
جناب آقای / سرکار خانم: بردبار سيمين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير مولفه هاي اصلي مديريت کيفيت بركيفيت زندگي كاري معلمان شهر تهران در سال تحصيلي ۱۳۸۸ مي باشد. روش پژوهش پيمايشي- توصيفي است. جامعه آماري پژوهش كليه دبيران مدارس شهر تهران كه شامل ۷۲۵۴ دبير بوده است. روش نمونه گيري تصادفي ساده بوده و از طرفي جدول گرجسي و مورگان، حجم نمونه آماري ۳۸۵ نفر به دست آمد. ابزار اندازه گيري، پرسشنامه محقق ساخته بوده و براي تدوين پرسشنامه پس از مطالعه عميق، مباني نظري و پيشينه پژوهش در ايران و جهان، مولفه هاي اصلي مديريت كيفيت که شامل: چشم اندازگرايي، توسعه مشارکت، حذف موانع، فرآيندگرايي، خلاقيت، غرور و لذت از کار، راندن ترس و بيم و ايجاد تغيير است، شناسايي شد. پس از نظر سنجي از متخصصان و استادان راهنما و مشاور، روايي آن تاييد شد. هم چنين، با استفاده از ضريب آلفاي كرانباخ پايايي پرسشنامه كيفيت %۹۶ و پرسشنامه کيفيت زندگي كاري با ضريب %۸۶ در جامعه مورد نظر اجرا شد. سپس با دو روش پژوهش آماري مناسب كه شامل آمار توصيفي و استنباطي است، تجزيه و تحليل انجام شد. در آمار استنباطي از تحليل واريانس چند راهه و آزمون فريدمن نتايج زير به دست آمد: بر اساس نتايج پژوهش از ديدگاه معلمان شهر تهران، کليه مولفه هاي اصلي مديريت کيفيت فراگير بر کيفيت زندگي کاري معلمان تاثير مثبت دارد و باعث بهبود کيفيت خدمات آموزشي آنان مي گردد و مولفه مشاركت معلمان و چشم اندازگرايي بيشترين تاثير را بر كيفيت زندگي كاري و راندن ترس و بيم و حذف موانع كمترين تاثير را داشته است.