مقاله بررسي تاثير ميدان وابستگي در شيوه تدريس (دبيران شهر مشهد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم تربيتي (مجله علوم تربيتي و روانشناسي) از صفحه ۲۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير ميدان وابستگي در شيوه تدريس (دبيران شهر مشهد)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش تدريس مستقيم و غيرمستقيم
مقاله ميدان وابسته
مقاله ميدان ناوابسته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيم زادگان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني وركي بختيار
جناب آقای / سرکار خانم: كهن اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين مقاله بررسي تاثير ميدان وابستگي دبيران دبيرستان هاي ناحيه سه مشهد بر روش تدريس آن ها است. در اين مطالعه از روش «تحقيق کمي غيرآزمايشي گذشته نگر تبييني»، استفاده شده است. براي گردآوري داده ها از آزمون «شکل هاي گروهي نهفته» و پرسشنامه روش تدريس، و به منظور آزمون فرضيه از «آزمون T» استفاده شده است. نتيجه هاي به دست آمده نشان داد که بين روش تدريس دبيران ميدان وابسته و ميدان ناوابسته، تفاوت معناداري وجود دارد؛ و دبيران ميدان ناوابسته بيش از دبيران ميدان وابسته، روش تدريس غيرمستقيم را ترجيح مي دهند.