مقاله بررسي تاثير ميزان باورهاي مذهبي بر پرخاشگري دانش آموزان شهدا، جانباز و عادي دبيرستان هاي دخترانه شاهد شهر تهران ۸۹-۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش اجتماعي از صفحه ۱۶۹ تا ۱۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير ميزان باورهاي مذهبي بر پرخاشگري دانش آموزان شهدا، جانباز و عادي دبيرستان هاي دخترانه شاهد شهر تهران ۸۹-۱۳۸۸
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرخاشگري
مقاله باورهاي مذهبي
مقاله نوجوانان
مقاله دانش آموزان شاهد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگ نژاد حسين
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: رقيبي مهوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي در اين پژوهش، شناسايي رابطه و تاثير باورهاي مذهبي بر پرخاشگري را دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه شاهد شهر تهران است. پژوهش حاضر از نوع زمينه يابي يا پيمايشي هدايت شده است، که يکي از انواع تحقيقات توصيفي تبيني به شمار مي رود. جامعه پژوهش حاضر را کليه دانش آموزان دختر شاغل به تحصيل در دبيرستان هاي شاهد شهر تهران در سال تحصيلي ۸۹- ۸۸ تشکيل مي دهد که تعداد آنها ۱۲۴۶ نفر است. در اين پژوهش طبق فرمول کرجسي و مورگان ۲۹۱ نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده اند. از نمونه گيري طبقه اي براي انتساب بهينه و از نمونه گيري تصادفي ساده براي انتخاب آزمودني هاي پژوهش استفاده گرديد. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه پرخاشگري AGQ و پرسشنامه ديني سکولار است. نتايج اين پژوهش نشان داد که بين رفتارهاي پرخاشگرانه و باورهاي مذهبي فرزندان شهدا، جانبازان و دانش آموزان عادي رابطه منفي و معنادار وجود دارد. همچنين نسبت F محاسبه شده براي مقايسه ميانگين نمرات پرخاشگري و مقايسه ميانگين نمرات باورهاي مذهبي فرزندان جانبازان، شهدا و عادي، وجود تفاوت معنادار بين ميانگين نمرات باورهاي مذهبي و ميانگين نمرات پرخاشگري سه گروه مذکور را تاييد مي کند. نتايج آزمون تعقيبي توکي بيانگر آن است که ميانگين نمرات باورهاي مذهبي در فرزندان شهدا بيشتر از فرزندان جانبازان و در فرزندان جانبازان بيشتر از فرزندان عادي است، همچنين ميانگين نمرات پرخاشگري در فرزندان جانبازان بيشتر از فرزندان شهدا و عادي است.