مقاله بررسي تاثير ميزان تجربه و علاقه مشارکت کنندگان در کلينک هاي گل و گياه بر دانش، مهارت و بينش آنان نسبت به محيط زيست سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۱۵ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير ميزان تجربه و علاقه مشارکت کنندگان در کلينک هاي گل و گياه بر دانش، مهارت و بينش آنان نسبت به محيط زيست سالم
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دوره هاي آموزشي فضاي سبز
مقاله ميزان دانش
مقاله مهارت و بينش
مقاله تجربه و علاقه
مقاله محيط زيست سالم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسمعيلي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: ميردامادي سيدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلي اين پژوهش که با روش توصيفي، همبستگي انجام شده است، تعيين ميزان تاثير تجربه و علاقه شهروندان شرکت کننده در دوره هاي فضاي سبز شهرداري تهران در تغيير دانش، مهارت و بينش آنان نسبت به محيط زيست سالم مي باشد. جامعه آماري تحقيق شامل کليه شهروندان تهراني که در منطقه ۱۴ شهرداري تهران در کلاس هاي آموزشي فضاي سبز شرکت کرده اند، مي باشد که از بين ۸۷۳ نفر از اين جامعه، ۲۱۱ نفر به عنوان نمونه، با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گيري طبقه اي-تناسبي انتخاب شدند. در اين آزمون با استفاده از تکميل پرسشنامه ها توسط شهرونداني که در مناطق ۱۳ و ۱۵ شهرداري تهران از آموزش هاي فضاي سبز بهره برده بودند، تکميل گرديد و ضريب کرونباخ آلفا براي پرسشنامه ۹۵ درصد حاصل شد. يافته هاي تحقيق نشان داد که ميزان دانش، مهارت و بينش شهروندان شرکت کننده در دوره هاي فضاي سبز شهرداري افزايش يافته است. همچنين اين يافته ها نشان داد که بين متغيرهاي سن و سطح تحصيلات با متغير وابسته دانش شهروندان نسبت به محيط زيست سالم رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. اما متغيرهاي تجربه و علاقه شهروندان مستقل از ميزان دانش، مهارت و بينش آن ها در زمينه محيط زيست سالم بوده است.