مقاله بررسي تاثير ميزان دينداري بر رضايت از زندگي زناشويي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در روانشناسي نظامي از صفحه ۱۳ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير ميزان دينداري بر رضايت از زندگي زناشويي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت از زندگي
مقاله دين و دينداري
مقاله نظريه هاي کارکردي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حبي محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از تحقيق حاضر سنجش ميزان اثرات دينداري بر رضايت از زندگي در گروهي از پاسداران متاهل در سپاه بوده است. در اين راستا پرسش هايي مطرح گرديد که عبارت است از: دينداري چه رابطه اي با رضايت از زندگي دارد؟ کدام يک از ابعاد دينداري با رضايت از زندگي رابطه قويتري دارد؟
روش: روش مطالعه حاضر پس رويدادي و از نوع همبستگي مي باشد. جمعيت آماري تحقيق را گروهي از پاسداران متاهل در سپاه تشکيل مي دادند. تعداد ۳۷۰ نفر به عنوان نمونه نهايي در نظر گرفته شده از شيوه نمونه گيري «طبقه اي متناسب» استفاده شد.
يافته ها: هر چه بر ميزان دينداري فرد افزوده شود، رضايت از زندگي نيز افزايش خواهد يافت. به عبارت ديگر دينداري با رضايت از زندگي رابطه اي مستقيم و مثبت دارد.
در بررسي ميزان اثر ابعاد و اشکال مختلف دينداري بر رضايت از زندگي دريافتيم که ميان هر يک از اين ابعاد و رضايت از زندگي رابطه مشخصي برقرار است. با وجود آنکه هر چهار رابطه مورد نظر معني دار و مستقيم و مثبت هستند. اما ميان ابعاد يا اشکال مختلف دينداري و رضايت از زندگي از جهت ضريب شدت رابطه تفاوت وجود دارد.
نتيجه گيري: نتايج بيانگر اين نکته هستند که سه بعد اعتقادي ‍‍و پيامدي و احساسي رابطه قويتري با رضايت از زندگي فرد داشته اند. اين امر مي تواند تحت تاثير عوامل مختلفي باشد. به طور مثال همانطور که جداول توصيفي نشان مي دهند افراد مورد تحقيق در سه بعد اعتقادي و احساسي و پيامدي نسبت به ساير ابعاد از دينداري قوي تري برخوردارند و از آن جا که رضايت از زندگي پاسداران در سطح بالايي قرار دارد اين رابطه ها، شدت بيشتري به خود مي گيرند.