مقاله بررسي تاثير ميزان قند خون بدو بستري در مرگ و مير داخل بيمارستاني بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي از صفحه ۳۶ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير ميزان قند خون بدو بستري در مرگ و مير داخل بيمارستاني بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انفارکتوس ميوکارد
مقاله قند خون
مقاله مرگ و مير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اديب عزيزاله
جناب آقای / سرکار خانم: سپاسي ندا
جناب آقای / سرکار خانم: فكري يوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: انفاركتوس حاد ميوكارد يكي از علل مهم مرگ و مير است و عوامل مختلفي در ميزان مرگ ناشي از آن موثرند. در اين مطالعه، تاثير ميزان قند خون بدو بستري در مرگ و مير داخل بيمارستاني بيماران غيرديابتي مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد بررسي شد.
روش بررسي: اين مطالعه به صورت آينده نگر مداخله اي انجام شد و نمونه خون وريدي ۲۱۰ بيمار غيرديابتي مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد بعد از بستري از لحاظ ميزان قند خون، بررسي گرديد. اين ۲۱۰ بيمار از لحاظ ميزان قند خونشان به دو گروه تقسيم شدند. گروه اول شامل گروه مواجهه، با قند خون ≥ ۱۴۰ ميلي گرم در دسي ليتر و گروه دوم شامل گروه غيرمواجهه، با قند خون كمتر از ۱۴۰ ميلي گرم در دسي ليتر در بدو بستري بودند. داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون هاي كاي دو و رگرسيون لجستيك تحليل شد.
يافته ها: ميانگين قند خون بدو بستري بيماران مبتلا به انفاكتوس حاد ميوكارد، ۱۵۱±۶۳ ميلي گرم در دسي ليتر بود. از ۲۱۰ بيمار مبتلا انفاركتوس ميوكارد، ۱۲۵ نفر (۵۹٫۵ درصد) هايپرگليسمي (قند خون £ ۱۴۰ ميلي گرم در دسي ليتر ) و ۸۵ نفر (۴۰٫۵ درصد) قند خون كمتر از ۱۴۰ ميلي گرم در دسي ليتر داشتند. از كل بيماران، ۳۸ نفر (۱۸٫۱ درصد) طي دوره بستري در بيمارستان فوت نمودند كه ۳۰ نفر (۲۴ درصد) هايپرگليسمي و ۸ نفر قند خون < 140 ميلي گرم در دسي ليتر داشتند (خطر نسبي=۲٫۵؛p<0.05).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه ميزان قند خون بدو بستري در پيش آگهي بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد تاثير دارد، در نتيجه با كاهش و كنترل سريع قند خون بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد داراي قند خون بالا با استفاده از داروهاي كاهنده قند خون مي توان ميزان مرگ و مير اين بيماران را كاهش داد.