مقاله بررسي تاثير ميزوپروستول واژينال بر ديلاتاسيون سرويکس در بيماران کانديد ديلاتاسيون و کورتاژ تشخيصي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۲۵ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير ميزوپروستول واژينال بر ديلاتاسيون سرويکس در بيماران کانديد ديلاتاسيون و کورتاژ تشخيصي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميزوپروستول
مقاله ديلاتاسيون و کورتاژ
مقاله ديلاتاتور هگار
مقاله پروستاگلاندين E1

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريف زاده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: كاشانيان مريم
جناب آقای / سرکار خانم: اسدالهي دباغ زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ديلاتاسيون سرويکس در موارد ديلاتاسيون و کورتاژ و نيز هيستروسکوپي ضروري است. بخشي از عوارضِ حين عمل به علت ديلاتاسيون سخت سرويکس مي باشد. يافتن موادي که بتوانند عبور از سرويکس را تسهيل نمايند، امري مهم است. هدف از مطالعه حاضر بررسي تاثير ميزوپروستول واژينال بر آمادگي سرويکس در بيماران کانديد اين عمل مي باشد.
روش كار: اين مطالعه به صورت کارآزمايي باليني تصادفي بر روي ۶۰ بيمار کانديد ديلاتاسيون و کورتاژ صورت گرفت. در ۳۰ بيمار (گروه مورد)، ميزوپروستول ۲۰۰ ميکروگرم (يک قرص)، ۴ ساعت قبل از عمل در فورنيکس خلفي واژن گذاشته شد، در حالي که در ۳۰ بيمار ديگر (گروه کنترل)، از دارونما استفاده گرديد. سپس دو گروه از نظر نياز به استفاده از ديلاتاتور هگارِ باريک تر از ۵، جهت ديلاتاسيون سرويکس و طول مدت ديلاتاسيون و کورتاژ با يک ديگر مقايسه شدند.
يافته ها: بيماران دوگروه از نظر سن، پاريتي، نحوه زايمان قبلي با يک ديگر تفاوت معني داري نداشتند. درگروه مورد، ۶ نفر (۲۰%) و درگروه کنترل  26نفر (۸۷%)، نياز به استفاده از ديلاتاتور هگار باريک تر از ۵، جهت ديلاتاسيون سرويکس پيدا کردند (p<0.005) که اين اختلاف از نظر آماري معني دار بود. ميانگين طول مدت ديلاتاسيون و کورتاژ در گروه کنترل۴ ±۱۹ دقيقه و در گروه مورد ۲٫۸±۱۲٫۷ دقيقه بود،که اين مورد نيز اختلاف آماري معني داري را نشان داد .(p<0.001)
نتيجه گيري: ميزوپروستول واژينال مي تواند داروي مناسبي جهت آمادگي سرويکس قبل از انجام ديلاتاسيون و کورتاژ باشد و باعث خواهد شد که سرويکس با سهولت بيش تري ديلاته شود.