مقاله بررسي تاثير نوع واج بر توانايي ناميدن واج آغازين کلمه در کودکان ۵ تا ۶ ساله فارسي زبان شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در كومش از صفحه ۳۱۹ تا ۳۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير نوع واج بر توانايي ناميدن واج آغازين کلمه در کودکان ۵ تا ۶ ساله فارسي زبان شهر تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناميدن واج
مقاله آگاهي واج شناختي
مقاله آگاهي ارزيابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضياتباراحمدي سيده زهره
جناب آقای / سرکار خانم: آراني كاشاني زهره
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي بختياري بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: كيهاني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ناميدن واج، يکي از مهارت هاي آگاهي از واج و پيش نياز رشد مهارت خواندن و نوشتن است. آغاز رشد اين مهارت در سنين ۵ تا ۶ سالگي است اما در اين سن به تکامل نمي رسد. متغيرهاي مختلفي از جمله تعداد واج، موقعيت قرارگيري واج هدف و نوع واج بر مهارت ناميدن واج تاثير مي گذارد. در اين پژوهش، توانايي کودکان ۵ تا ۶ ساله در ناميدن واج آغازين و اثر نوع واج و متغيرهاي جميعت شناسي بر اين توانايي مورد بررسي قرار گرفته است.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع توصيفي-تحليلي و مقطعي بود. اين پژوهش روي ۱۰۰ کودک طبيعي ۵ تا ۶ ساله فارسي زبان مهد کودک هاي شهر تهران (۵۰ دختر و ۵۰ پسر) اجرا شد که به طور تصادفي انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش تکاليف ناميدن واج آغازين بود که شامل ۶ سوال يا تکليف مي شود.
يافته ها: ميانگين نمره کودکان ۵ تا ۶ ساله در تکليف ناميدن واج آغازين برابر با ۰٫۶۸ بود. شيوه توليد واج نسبت به جايگاه توليد و واک داري و بي واکي بر توانايي ناميدن واج آغازين کودکان به طور معناداري موثرتر است (p=000.0). توانايي کودکان در ناميدن واج هاي سايشي بيش تر از ساير واج ها بود (p=000.0). ميانگين دختران و پسران تفاوت معناداري با يک ديگر نداشتند (p=0.57).
نتيجه گيري: توانايي ناميدن واج آغازين در سن ۵ تا ۶ سالگي در مرحله اوليه رشد قرار دارد. نوع واج بر توانايي ناميدن واج آغازين کودکان ۵ تا ۶ ساله اثر مي گذارد و به نظر مي رسد اثر شيوه توليد نسبت به جايگاه و واک داري و بي واکي بيش تر باشد. توانايي کودکان ۵ تا ۶ ساله در ناميدن واج هاي سايشي بيش تر از ساير واج ها بود. ميزان مهارت دختران و پسران در انجام اين تکليف مشابه است.