مقاله بررسي تاثير نگرش نسبت به کارآفريني، هنجارهاي جامعه و باور به خودکارآمدي در پيش بيني نيات کارآفرينانه دانشجويان مديريت و آباداني روستاها در دانشگاه پيام نور کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۹۱ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير نگرش نسبت به کارآفريني، هنجارهاي جامعه و باور به خودکارآمدي در پيش بيني نيات کارآفرينانه دانشجويان مديريت و آباداني روستاها در دانشگاه پيام نور کرمانشاه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجويان مديريت
مقاله نيات کارآفرينانه
مقاله هنجار جامعه
مقاله باور به خودکارآمدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باراني شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: زرافشاني كيومرث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلي اين پژوهش که با روش توصيفي-همبستگي انجام شده است، بررسي عوامل موثر بر نيات کارآفرينانه دانشجويان رشته مديريت و آباداني روستاها در دانشگاه پيام نور کرمانشاه مي باشد. جامعه آماري تحقيق را دانشجويان رشته مديريت و اباداني روستاها در دانشگاه پيام نور کرمانشاه تشکيل دادند که تعداد ۱۰۸ نفر از آن ها به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. داده هاي مورد نظر از طريق پرسشنامه جمع آوري گرديد. روايي ابزار با استفاده از پانل متخصصان، تعيين و پايايي آن به وسيله محاسبه ضريب کرونباخ آلفا مورد قبول واقع شد که براي کليه بخش ها بالاتر از ۰٫۷ محاسبه شد. نتايج ماتريس همبستگي حاکي از وجود رابطه مثبت و معني دار بين متغير هاي مستقل (نگرش نسبت به کارآفريني، هنجارهاي جامعه و باور به خودکارآمدي) بود. همچنين رابطه مثبت و معني داري بين هر يک از متغيرهاي مستقل نگرش نسبت به کارآفريني و باور به خودکارآمدي با نيت کارآفرينانه به دست آمد. نتايج حاصل از رگرسيون چند گانه به روش گام به گام نيز نشان داد که ۳۰ درصد از تغييرات متغير نيت کارآفرينانه توسط متغير باور به خودکارآمدي تبيين مي گردد. در کل، يافته ها حاکي از وجود نيت کارآفرينانه ضعيف در بين دانشجويان مديريت و آباداني روستاها بود.