مقاله بررسي تاثير وجين علفهاي هرز بر زنده ماني، رشد قطري و ارتفاعي نهالهاي صنوبر و انبوهي آفات مهم آن در نهالستانهاي صنوبر ايستگاه صفرابسته گيلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۳۸۲ تا ۳۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير وجين علفهاي هرز بر زنده ماني، رشد قطري و ارتفاعي نهالهاي صنوبر و انبوهي آفات مهم آن در نهالستانهاي صنوبر ايستگاه صفرابسته گيلان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروانه گالزاي صنوبر
مقاله سرخرطومي برگخوار صنوبر
مقاله رشد قطري
مقاله رشد ارتفاعي
مقاله زنده ماني
مقاله وجين
مقاله علفهاي هرز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي سيدابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: علي بيتا
جناب آقای / سرکار خانم: عبادت طلب مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صنوبر از گونه هاي پربازده و سريع الرشد براي جنگل كاري مي باشد. توصيه روشهاي به زراعي و آگروتكنيكي و توجه به جنبه هاي اكولوژيك از جمله عوامل مهم و موثر در مديريت كنترل تلفيقي آفات صنوبر محسوب مي گردد. هدف از اجراي اين تحقيق، بررسي تاثير تيمارهاي مختلف علفتراشي (علفتراشي كامل، علفتراشي ماهيانه و بدون علفتراشي) بر روي زنده ماني و رشد قطري و ارتفاعي نهالهاي صنوبر و تاثير آنها بر تراكم و انبوهي جمعيت آفات مهم صنوبر شامل: سرخرطومي برگخوار Chlorophanus votuptificus Gyll.، سرخرطومي برگخوار Platymycterus marmoratus Fst.، زنبور برگخوار Stauronematus compressicornis (Fabricius) و پروانه زنبورمانند گالزاي صنوبر Paranthrene tabaniformis (Rottemberg) مي باشد. اين تحقيق طي سالهاي ۱۳۸۳ـ۱۳۸۰ بر روي قلمه هاي كلن Populus deltoides 69/55 كاشته شده در قالب طرح آزمايشي بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكرار در ايستگاه تحقيقات صنوبر صفرابسته آستانه اشرفيه اجرا شد. تجزيه آماري داده ها اختلاف معني داري را بين تيمارها از نظر زنده ماني نهالها نشان نداد. به عبارت ديگر، اعمال تيمارهاي علفتراشي سه گانه تاثيري در ميزان زنده ماني نهالها نداشته است. رشد ارتفاعي و قطري نهالهاي سالم و آلوده به پروانه گالزاي صنوبر در سالهاي ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ تحت تاثير تيمارهاي علفتراشي قرار نگرفت؛ اما در سالهاي ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ رشد ارتفاعي و قطري نهالها (هم نهالهاي سالم و هم آلوده به پروانه گالزا) در تيمارهاي مختلف علفتراشي در هر سال اختلاف معني داري در سطح (P<0.01) %99 نشان داد. به عبارت ديگر، تيمارهاي مختلف علفتراشي در سالهاي ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ بر قطر و ارتفاع نهالها تاثير گذار بود. طي سالهاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ تيمارهاي علفتراشي سه گانه تاثير معني داري در تراكم جمعيت سرخرطومي Chlorophanus votuptificus، زنبور برگخوارStauronematus compressicornis  و پروانه گالزاي Paranthrene tabaniformis نداشت، ولي در سال ۱۳۸۳ تراكم سرخرطومي Platymycterus marmoratus در تيمارهاي مختلف علفتراشي متفاوت بود و اختلاف معني داري بين تيمارها مشاهده شد (P<0.01). بيشترين تعداد حشره در تيمار علفتراشي ماهيانه و كمترين آن مربوط به تيمار علفتراشي هفتگي بود.