مقاله بررسي تاثير ويتامين هاي گروه ب به همراه سيتالوپرام در درمان بيماران مبتلا به افسردگي اساسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۶۰۵ تا ۶۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير ويتامين هاي گروه ب به همراه سيتالوپرام در درمان بيماران مبتلا به افسردگي اساسي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال افسردگي اساسي
مقاله سيتالوپرام
مقاله ويتامين ب-کمپلکس
مقاله پرسشنامه
مقاله افسردگي بک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بوستاني حاتم
جناب آقای / سرکار خانم: پاك سرشت سيروس
جناب آقای / سرکار خانم: اماني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: نخستين مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: حق دوست محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اختلال افسردگي اساسي شايعترين اختلال روانپزشکي در جامعه محسوب مي شود. ويتامين هاي گروه ب بعنوان کوفاکتور در ساخت سروتونين، در درمان اين اختلال تاثير گذارند. با توجه به شيوع و عوارض جدي افسردگي نظير خودکشي، سوء مصرف مواد، نقصان حس سلامت و افت واضح عملکرد، مطالعه حاضر به بررسي تاثير ويتامين هاي گروه ب بر روي سيتالوپرام در درمان اين اختلال مي پردازد.
روش بررسي: اين مطالعه يک کارآزمايي باليني دو سو کور با کنترل پلاسبو است که روي ۴۰ بيمار ۱۸-۵۴ ساله مبتلا به اختلال افسردگي اساسي به مدت ۶ هفته انجام شد. اين بيماران به درمانگاه اعصاب و روان بيمارستان گلستان در سال ۱۳۸۸ مراجعه کرده بودند. شدت علايم با استفاده از پرسشنامه افسردگي بک در بدو ورود و هفته هاي ۳ و ۶ مورد ارزيابي و مقايسه قرار گرفت. داده ها توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از روش هاي آماري Anova، مجذور کا و فيشر تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: در هر دو گروه مورد و شاهد، علايم در انتهاي مطالعه نسبت به ابتداي مطالعه بهبود معنا داري پيدا کرده بودند. (P=0.002 گروه ب- کمپلکس و P=0.04 گروه دارويي). ميزان بهبودي و پاسخ به درمان بين دو گروه مورد و شاهد تفاوت معنا داري نشان نداد(P=0.999) .
نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاضر نشان مي دهد که ترکيب ب- کمپلکس و سيتالوپرام نسبت به سيتالوپرام به تنهايي، تاثير واضحي در بهبود افسردگي نداشته است. در تفسير اين نتيجه بايد دوره کوتاه مطالعه، مقدار کم نمونه و اثرات پايه اي ويتامين ها در رفتار را در نظر گرفت که مطالعات بيشتر را لازم مي سازد.