مقاله بررسي تاثير ويتامين C تزريقي بر شاخص التهابي CRP در بيماران هموياليزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۵۵ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير ويتامين C تزريقي بر شاخص التهابي CRP در بيماران هموياليزي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همودياليز
مقاله التهاب
مقاله ويتامين C؛ CRP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلي پوربرادري افشين
جناب آقای / سرکار خانم: امامي زيدي امير
جناب آقای / سرکار خانم: خادملو محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نقشوار فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي بالادهي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسپهبدي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: التهاب که با افزايش سطح شاخص هاي التهابي مانند CRP مشخص مي شود در بيماران همودياليزي شايع است. سطح بالاي CRP پيشگويي کننده قوي عوارض و مرگ و مير در بيماران دياليزي مي باشد. اين مطالعه با هدف بررسي تاثير ويتامين C ترزيقي بر شاخص التهابي CRP در بيماران همودياليزي انجام شده است.
مواد و روش ها: در يک کارآزمايي باليني تصادفي دوسوکور، ۶۰ بيمار در دو گروه مورد و شاهد تحت بررسي قرار گرفتند. در گروه مورد يک ويال ۵ cc حاوي ۵۰۰ mg ويتامين  Cبه صورت ۳ بار در هفته در انتهاي هر جلسه دياليز به مدت ۸ هفته تزريق شد و در گروه شاهد همان ميزان و به همان مدت دارونماي نرمال سالين تزريق شد. سطح CRP سرم در هر دو گروه در شروع و انتهاي مطالعه مورد سنجش قرار گرفت. در پايان مطالعه با استفاده از آزمون هاي آماري،T-test ،Paired t-test  و Chi-square مقايسه در دو گروه صورت گرفت.
يافته ها: در گروه دريافت کننده ويتامين C تزريقي کاهش ميزان CRP سرم پس از پايان مطالعه از نظر آماري معني دار بود (P<0.05) در حالي که در گروه شاهد تغييرات ميزان CRP سرم تفاوت معني دار آماري نداشت (P>0.05).
استنتاج: تجويز ويتامين C تزريقي مي تواند موجب کاهش فاکتور التهابي CRP در افراد هموياليزي شود.