مقاله بررسي تاثير ويتامين C خوراکي بر ميزان خستگي مبتلايان نارسايي مزمن کليه تحت درمان همودياليز در بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشکي ارتش سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۱۶۳ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير ويتامين C خوراکي بر ميزان خستگي مبتلايان نارسايي مزمن کليه تحت درمان همودياليز در بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشکي ارتش سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خستگي
مقاله ويتامين C
مقاله همودياليز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرمهيني فراهاني بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل پورزنجاني سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: درمنش بنفشه
جناب آقای / سرکار خانم: زارع محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بيماران تحت درمان همودياليز، عوارض درماني، دارويي و سايکولوژيکي خاصي را تجربه مي کنند که مي تواند تاثير مهمي را بر زندگي فعالشان داشته باشد و به طبع سبک زندگي، مسووليت هاي خانوادگي، وضعيت شغلي و اقتصادي اين افراد را نيز تحت تاثير خود قرار مي دهد (۱). در همين ارتباط خستگي يکي از شايعترين عوارض جانبي است که به عنوان يکي از مهمترين استرسورها در اين بيماران تلقي شده و به صورت يک شکايت ناتوان کننده بيان مي شود (۲). هدف از اجراي اين مطالعه تعيين تاثير ويتامين C خوراکي بر ميزان خستگي بيماران تحت درمان همودياليز بوده است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مورد – شاهدي، تعداد ۵۶ بيمار داراي مشخصات واحدهاي مورد پژوهش، به روش نمونه گيري آسان در دسترس، انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه مورد و شاهد تقسيم و به مدت ۲ ماه، به صورت ۳ بار در هفته و در هر بار ۲۵۰ ميلي گرم، ويتامين C دريافت نمودند. سپس ميزان خستگي، قبل و بعد از اجراي مداخله با يکديگر مقايسه گرديد.
يافته ها: ميزان خستگي در گروه مورد نسبت به گروه شاهد، پس از مداخله به طور معنادار (P<0.05) کاهش يافت. اين مقاله برگرفته از پاياننامه دانشجويي مي باشد.
بحث و نتيجه گيري: تفسير نتايج نشان مي دهد که مصرف ويتامين C در کاهش ميزان خستگي بيماران تحت درمان همودياليز، موثر ميباشد. بنابراين دريافت ويتامين C در اَشکال دارويي و يا رژيم غذايي مناسب، بدون ايجاد خطر افزايش اگزالات مي تواند به عنوان يکي از راهکارهاي تسکين خستگي در بيماران تحت درمان همودياليز مطرح شود.