مقاله بررسي تاثير ويتامين E بر نشانگان قبل از قاعدگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه ۷۳ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير ويتامين E بر نشانگان قبل از قاعدگي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نشانگان پيش از قاعدگي
مقاله ويتامين اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورمحسن معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: تعاوني سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: ذونعمت كرماني اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نشانگان قبل از قاعدگي [PMS(premenstrual syndrome)] يکي از شايع ترين اختلالات قبل از يائسگي در زنان است که به درجات مختلف در %۹۵ از زنان سنين باروري ديده مي شود. اين اختلال به وسيله علايم خلقي و جسمي و رفتاري تکرار شونده در طي دوره قبل از قاعدگي مشخص مي شود که در طي يکي دو روز بعد از شروع عادت ماهانه از بين مي روند. مطالعات اثرات مفيد ويتامين E را در کاهش علايم ناراحت کننده قبل از قاعدگي مانند درد و حساسيت پستان ها٬ ميل به خوردن مواد قندي٬ افسردگي٬ تحريک پذيري و اضطراب نشان داده اند.
هدف: بررسي تاثير ويتامينE  بر نشانگان قبل از قاعدگي و فرضيه تاثير بهتر مقدار بالاتر ويتامينE  بر اين نشانگان.
مواد و روش ها: اين مطالعه به روش کارآزمايي سه سو کور
(Triple Blind) بر روي ۷۹ دانشجوي مبتلا به PMS که از نظر ساير بيماري هاي موثر بر نشانگان قبل از قاعدگي سالم بودند٬ انجام شد. تشخيص اين نشانگان طبق نظر انجمن روانپزشکان آمريکا (APA) وجود يک علامت خلقي و يک علامت جسمي از مجموع علايم شايع نشانگان قبل از قاعدگي در نظر گرفته شد. پرسشنامه PMS در اختيار ۲۵۰ دانشجوي ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکي ايران قرار گرفت تا به مدت سه سيکل قاعدگي متوالي علايم جسمي٬ روحي و رواني خود را در برگه ثبت علايم PMS علامت گذاري کنند با توجه به معيارهاي تشخيص نشانگان٬ تعداد ۷۹ نفر مبتلا به PMS شناسايي شدند. سپس افراد مورد پژوهش به طور تصادفي در دو گروه ويتامين  E(400 واحد بين المللي) و دارونما (۵۰۰ ميلي گرم پودر نشاسته) قرار داده شدند تا همزمان با مصرف دارو در هفت روز قبل از قاعدگي که علايم نشانگان بيشترين شدت را دارند٬ برگه ثبت علايم  PMSرا به مدت سه سيکل کامل قاعدگي تکميل کنند. تغييرات ايجاد شده در داخل دو گروه با آزمون t زوج و بين گروه ها با t مستقل مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت .
نتايج: شدت نشانگان بعد از مداخله ويتامين  Eکاهش يافت که تفاوت نسبت به قبل از مداخله معني دار بود. (P£۰٫۰۰۰۱) دارونما نيز منجر به تخفيف علايم PMS شد و شدت نشانگان نسبت به قبل از مداخله تفاوت معني داري داشت (P£۰٫۰۰۰۱) اما بين دو گروه ويتامين E و دارونما از نظر کاهش شدت نشانگان٬ تفاوت معني دار آماري وجود نداشت (P>0.05).
نتيجه گيري: تحقيق حاضر نشان داد که اگرچه ۴۰۰ واحد بين المللي ويتامين E منجر به بهبود شدت نشانگان قبل از قاعدگي شد اما تاثير آن بر نشانگان قبل از قاعدگي بيشتر از دارونما نبود. انجام تحقيقات بيشتر و مقايسه تاثير مقادير متفاوت ويتامين E بر شدت PMS و همچنين تغيير مواد بکار رفته به عنوان دارونما پيشنهاد مي شود زيرا کربوهيدرات بکار رفته در اين تحقيق به عنوان دارونما٬ ممکن است بر نتيجه تحقيق اثر گذاشته باشد.