مقاله بررسي تاثير ويژگيهاي اکولوژيک (خاک و ارتفاع) بر کميت و کيفيت اسانس گل و برگ Achillea millefolium L. subsp. Millefolium که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۵۵۶ تا ۵۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير ويژگيهاي اکولوژيک (خاک و ارتفاع) بر کميت و کيفيت اسانس گل و برگ Achillea millefolium L. subsp. Millefolium
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکولوژي
مقاله بومادران (Achillea millefolium L. subsp. Millefolium)
مقاله اسانس
مقاله ارتفاع از سطح دريا
مقاله خاک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذرنيوند حسين
جناب آقای / سرکار خانم: عرباني قوام منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: سفيدكن فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: طويلي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بومادران (Achillea millefolium L. subsp. Millefolium) يکي از گونه هاي با ارزش دارويي و صنعتي موجود در مراتع ايران و متعلق به خانواده کاسني (Asteraceae) است. اين گياه به طور خودرو در دشتها، کنار جاده ها و نواحي کوهستاني مي رويد. از نظر درماني التيام دهنده جراحات بوده و به علت دارا بودن تانن و مواد تلخ و عطري بر روي سلسله اعصاب و قلب اثرگذار است. همچنين بررسي هاي جديد در مورد اين گياه خاصيت ضد سرطاني آن را به اثبات رسانده است. به منظور نمونه برداري از اين گياه در هنگام گلدهي در اوايل تيرماه ۱۳۸۶ در رويشگاه سياه بيشه واقع در استان مازندران و با توجه به حضور و فراواني گياه، ۲ طبقه ارتفاعي با فاصله ۱۰۰ متر از هم انتخاب گرديد. سرشاخه و برگ گياه مورد نظر و نيز نمونه خاک پاي بوته در هر طبقه ارتفاعي در طول يک ترانسکت ۱۰۰ متري از سه نقطه به طور تصادفي جمع آوري شد. سپس از هر نمونه گياهي خشک شده در هواي آزاد، به مقدار ۸۰ گرم به روش تقطير با آب به مدت ۲ ساعت اسانس گيري انجام و به منظور تعيين مقدار و شناسايي ترکيبهاي اسانس از دستگاه گاز کروماتوگرافي (GC) و گاز کروماتوگرافي متصل به طيف سنج جرمي  (GC/MS) استفاده شد. نتايح حاصل از تجزيه واريانس بازده اسانس، عدم وجود اختلاف معني دار بين طبقات ارتفاعي از نظر بازده اسانس گل و وجود اختلاف معني دار در سطح ۱ درصد از نظر بازده اسانس برگ را به وضوح نشان داد و بيشترين ميزان بازده اسانس برگ (۰٫۱%) متعلق به ارتفاع ۲۱۰۰ متري بود. از بين ويژگي هاي خاک و ارتفاع تنها ميان ميزان نيتروژن خاک و اين کميت ارتباط معني داري وجود داشت. نتايج بدست آمده نشان داد که بين ميزان نيتروژن و بازده اسانس برگ همبستگي منفي وجود دارد. مهمترين ترکيبهاي اسانس گل در نمونه هاي ارتفاع ۲۱۰۰ متر و ۲۲۰۰ متر به ترتيب ۸، ۱-سينئول (۱۴٫۴% و ۸٫۲%)، سيس-کادين-۴-ان-۷-ال (۴٫۶% و ۱۵%)، ترانس-کاريوفيلن (۵٫۵% و ۴٫۸%)، گاما-مورولن (۴٫۴۵ و ۵٫۲%) و کامفور (۲٫۶% و ۴٫۱%) بودند. ترکيبهاي اصلي موجود در اسانس نمونه هاي برگ دو ارتفاع ۲۱۰۰ متري و ۲۲۰۰ متري به ترتيب ۸، ۱-سينئول (۵٫۶% و ۴٫۷%)، گلوبولول (۷٫۶% و ۸٫۷%)، ترانس-کاريوفيلن (۵% و ۳٫۲%)، سيس-کادين-۴-ان-۷-ال (۲۵٫۵% و ۰٫۴%)، ترانس-سسکوئي لاوانولول (۲٫۳% و ۱۲٫۸%) و ترانس سسکويي لاواندوليل استات (۲٫۴% و ۸٫۱%) بودند.