مقاله بررسي تاثير ويژگي هاي خاص سازماني بر رابطه سود و بازده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در حسابداري مالي از صفحه ۷۳ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير ويژگي هاي خاص سازماني بر رابطه سود و بازده
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويژگي هاي سازماني
مقاله سهامداران نهادي
مقاله دارايي ثابت
مقاله سرمايه گذاري
مقاله تامين مالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فروغي داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: نادم مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش تاثير چهار ويژگي خاص سازماني شرکت ها شامل ميزان مالکيت سهامداران نهادي، ميزان دارايي هاي ثابت نگهداري شده توسط شرکت، ميزان سرمايه گذاري شرکت در سهام ساير شرکت ها و ميزان اتکاي به تأمين مالي از طريق بدهي بر رابطه سود و بازده آن ها بررسي شده است. منظور از رابطه سود و بازده در اين پژوهش، توانايي نرخ سود به قيمت هر سهم عادي شرکت جهت توضيح تغييرات نرخ بازده هر سهم عادي شرکت طي دوره پژوهش مي‏باشد.
جهت انجام اين پژوهش، نمونه اي مشتمل بر ۹۶ شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني ۸ ساله (۱۳۸۷-۱۳۸۰) انتخاب و بررسي گرديد. در اين پژوهش، جهت بررسي تأثيرگذاري چهار ويژگي سازماني بيان شده، از چهار مدل رگرسيون خطي چند متغيره استفاده گرديد که اين مدل ها در سطح خطاي %۵ آزمون گرديد. نتايج حاصل از آزمون مدل ها نشان داد که ميزان سهامداران نهادي بر شدت رابطه سود و بازده تاثيري مثبت و معني دار دارد. همچنين ميزان اتکاي شرکت به تامين مالي از طريق بدهي بر شدت رابطه سود و بازده تاثيري معکوس و معني دار دارد. در حالي که ميزان دارايي هاي ثابت نگهداري شده توسط شرکت و همچنين ميزان سرمايه گذاري در سهام ساير شرکت ها بر رابطه سود و بازده تاثيري معني دار ندارند.