مقاله بررسي تاثير ويژگي هاي خاص شرکت ها بر محتواي اطلاعاتي سود و جريان هاي نقدي عملياتي در توضيح بازده سهام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در حسابداري مالي از صفحه ۱۰۸ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير ويژگي هاي خاص شرکت ها بر محتواي اطلاعاتي سود و جريان هاي نقدي عملياتي در توضيح بازده سهام
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ثبات سود
مقاله اندازه شرکت
مقاله اهرم مالي
مقاله رشد شرکت
مقاله بازده سهام
مقاله جريان هاي نقدي عملياتي
مقاله سود عملياتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيدعباس
جناب آقای / سرکار خانم: ساعدي رحمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش به بررسي تاثير ويژگيهاي خاص شرکت ها (ثبات سود، اندازه، اهرم مالي و رشد شرکت) بر محتواي اطلاعاتي سود و جريان هاي نقدي عملياتي در توضيح بازده سهام پرداخته شده است. بدين منظور چهار فرضيه تدوين گرديد. با توجه به مباني نظري و ادبيات موضوع براي تجزيه و تحليل داده ها، سه مدل رگرسيون تدوين و مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماري، شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني ۱۳۸۶-۱۳۸۰ است. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها بيانگر اين است که بجز فرضيه دوم بقيه فرضيه ها در سطح داده هاي ترکيبي تاييد مي شود. به بيان ديگر ارتباط بازده سهام با سود و جريان هاي نقدي عملياتي براي شرکت هاي با سود پايدار، شرکت هاي بزرگ و شرکت هاي با رشد بالا بيشتر است. همچنين ارتباط بازده سهام در شرکت با اهرم مالي پايين، با سود عملياتي افزايش و با جريان هاي نقدي عملياتي کاهش مي يابد.