مقاله بررسي تاثير يک دوره برنامه تمريني بر ميزان دامنه حركتي گردن و گردن درد افراد غيرورزشكار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در پژوهش در علوم توانبخشي از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير يک دوره برنامه تمريني بر ميزان دامنه حركتي گردن و گردن درد افراد غيرورزشكار
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردن درد
مقاله برنامه تمريني
مقاله لوردوز گردني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطافت كار امير
جناب آقای / سرکار خانم: تقوي مهراب
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: حدادنژاد مليحه
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بعد از کمردرد، گردن درد شايع ترين درد موجود در افراد (بخصوص در بين سالمندان) است. هدف اين پژوهش بررسي تاثير يک دوره برنامه تمريني بر ميزان دامنه حركتي گردن و گردن درد افراد غيرورزشكار بود.
مواد و روش ها: ۶۰ آزمودني سالمند (۲۴ مرد و ۳۶ زن) با ميانگين سن ۴٫۵±۵۶ سال و با ميانگين وزن ۴٫۴±۷۱ کيلوگرم بصورت داوطلبانه جهت اجراي اين پژوهش انتخاب شدند. برنامه ورزشي اجرا شده شامل تمرينات كششي (سه ماه) و تقويتي (سه ماه) براي عضلات ناحيه گردني همراه با ابزارهاي حمايت گر خارجي در طول دوره درمان بود. برنامه تمريني با يك ست [۱] و هشت تكرار (در جلسه اول) شروع و در جلسه آخر با سه ست و ۱۶ تكرار پايان يافت. براي اندازه گيري قوس گردني، عكس هاي راديوگرافي از نماي جانبي گرفته شده و ميزان زاويه لوردوز گردني با استفاده از روش كاب از مهره ۱ تا ۷ گردني محاسبه گرديد. براي اندازه گيري انعطاف پذيري عضلات گردن از دستگاه انعطاف سنج، از سيستم بصري اندازه گيري درد براي اندازه گيري درد، از فلكسومتر ليتون جهت اندازه گيري دامنه حركتي گردن و از داينامومتر براي اندازه گيري قدرت عضلات اكستنسور گردن استفاده گرديد. جهت تجزيه و تحليل آماري از آزمون هاي تي مستقل و تي زوجي استفاده شد(P≤۰٫۰۵) .
يافته ها: ميزان دامنه حركتي گردن در چهار جهت و ميانگين قدرت عضلات اكستنسور گردن پس از اجراي پروتكل تمريني در گروه تجربي افزايش قابل ملاحظه اي پيدا نموده و قوس گردني و نمرات درد آزمودني ها كاهش يافت.
بحث و نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين پژوهش نتيجه گيري مي شود احتمالا بتواند منجر به کاهش گردن درد شود. از مکانيزم هايي که به موجب آن، گردن درد افراد با برنامه تمريني کاهش يافته است مي توان به افزايش دامنه حرکتي در گردن، افزايش قدرت عضلات اکستنسور و کاهش زاويه لوردوز گردني اشاره کرد.