مقاله بررسي تاثير يک دوره تمرينات سرعتي بر غلظت الکتروليتهاي سرم قبل و بعد از يک فعاليت بيشينه استاندارد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۵ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۷۰ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير يک دوره تمرينات سرعتي بر غلظت الکتروليتهاي سرم قبل و بعد از يک فعاليت بيشينه استاندارد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الکتروليتهاي منتخب
مقاله سرم خون
مقاله آزمون بيشينه استاندارد
مقاله تمرينات سرعتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميردار شادمهر
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري نياكي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: عرب پور روزبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين پژوهش بررسي اثر آزمون بيشينه استاندارد بر الکتروليتهاي منتخب سرم خون دوندگان سرعت، قبل و بعد از يک دوره تمريني دو ماهه بود. اين پژوهش از نوع پژوهشهاي نيمه تجربي است و ۱۵ دونده مرد آماده به صورت داوطلبانه در اين پژوهش شرکت کرده اند. براي تعيين الکتروليتهاي خون از ابزارها و روشهاي آزمايشگاهي استفاده شد و تجزيه و تحليل آماري اين پژوهش با استفاده از آزمون T پيوسته و نرم افزار  SPSS 13انجام گرفت.
نتايج آزمون T وابسته نشان داد که غلظت سديم، پتاسيم، کلر، کلسيم و منيزيم در پس آزمونهاي قبل از دوره تمريني و بعد از پايان دوره تمريني، در مقايسه با پيش آزمونهاي قبل از دوره تمريني و بعد از پايان دوره تمريني، در سطح P<0.05 تفاوت معني داري يافت. ميزان غلظت کلسيم در پيش آزمون بعد از دوره تمريني، در مقايسه با پيش آزمون قبل از دوره تمريني، در سطحP<0.05  تفاوت معني داري را نشان مي داد، در حالي که در غلظت بقيه الکتروليتها تغييري مشاهده نشد. مقايسه ميزان کلر و پتاسيم در پس آزمون بعد از دوره تمريني، در مقايسه با پس آزمون قبل از دوره تمريني، نشان دهنده وجود تفاوت معني داري در ميزان اين دو عنصر بود. ولي در غلظت سديم، کلسيم و منيزيم چنين تغييري مشاهده نشد. هر کدام از الکتروليتها ممکن است در دامنه طبيعي خود تغيير کند يا اينکه تغييرات اين مواد معني دار نباشد. نتايج نشان مي دهد که تغييرات الکتروليتها با مدت و شدت تمرين وابسته است. تغييرات زياد در غلظت الکتروليتها مي تواند به اجراي مطلوب ورزشي لطمه وارد کند و يا حتي باعث آسيبهاي جسماني شود. به نظر مي رسد استفاده از مکملهاي الکتروليت و يا نوشيدن مايعات به هنگام تمرين مي تواند از بروز اختلالات فيزيولوژيکي، به ويژه فعاليت در آب و هواي گرم و رطوبت نسبي بالا، در جريان تمرينات جسماني پيشگيري کند.