مقاله بررسي تاثير پايگاه اجتماعي- اقتصادي و هويت قومي بر اساس امنيت اجتماعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در فصلنامه دانش انتظامي از صفحه ۹ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير پايگاه اجتماعي- اقتصادي و هويت قومي بر اساس امنيت اجتماعي
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنيت اجتماعي
مقاله پايگاه اجتماعي- اقتصادي
مقاله محروميت نسبي
مقاله هويت
مقاله احساس بي قدرتي
مقاله نظم اجتماعي
مقاله هويت قومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبوي سيدعبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده علي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني هاجر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امنيت اجتماعي يکي از عناصر بنيادي بعد سياسي نظم اجتماعي به حساب مي آيد و ميزان و ضرايب احساس امنيت يا ناامني، وابسته به سطح برداشت و احساس افراد و مرتبط با تحليل ها و بررسي هاي امنيتي است. اين تحقيق در سال ۱۳۸۷ با هدف بررسي جامعه شناختي احساس امنيت اجتماعي و شناسايي پاره اي از عوامل اجتماعي و سياسي موثر بر احساس امنيت اجتماعي انجام گرفته است. احساس امنيت اجتماعي افراد در اين پژوهش به سه بعد احساس امنيت جاني، احساس امنيت مالي و احساس امنيت سياسي بر آن، مورد بررسي قرار گرفته است. چارچوب نظري تحقيق برگرفته از آراي سه تن از صاحب نظران مکتب کپنهاگ (باري بوزان، ال ويور و بايرن مولار) است. اين تحقيق به روش پيمايشي و با استفاده از تکنيک پرسشنامه انجام گرفته است. جمعيت آماري تحقيق، ساکنان ۱۶ سال و بالاتر شهرستان اهواز و حجم نمونه در آن، ۶۰۰ نفر است.
مهم ترين يافته هاي تحقيق نشان داد که از مجموع عوامل مطرح شده، پايگاه اقتصادي- اجتماعي و هويت ملي تاثير افزاينده و دو متغير احساس محروميت نسبي و احساس بي قدرتي، اثر کاهنده اي بر احساس امنيت اجتماعي افراد دارند. متغير احساس بي قدرتي، به صورت مستقيم بر هويت قومي و به صورت معکوس بر هويت ملي افراد تاثيرگذار است. همچنين، متغيرهاي هويت قومي و جنسيت، به ترتيب بر احساس امنيت جاني و احساس امنيت مالي افراد اثر گذارند.