مقاله بررسي تاثير پخت پرسلن بر Marginal Fitness روكش هاي متال – سراميك ساخته شده به روش الكتروفورمينگ (In Vitro) (Electroforming) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از صفحه ۱۶۵ تا ۱۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير پخت پرسلن بر Marginal Fitness روكش هاي متال – سراميك ساخته شده به روش الكتروفورمينگ (In Vitro) (Electroforming)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله metal ceramic alloys, marginal adaptation, dental porcelain

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: جلاليان عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: عسگريان سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: رستوريشن هاي متال – سراميك در دندانپزشكي استفاده گسترده اي دارند و ميزان تطابق مارژينال(marginal fitness)  مركز توجه اغلب تحقيقات مي باشد. سيستم الكتروفورمينگ مي تواند تطابق مارجين ها را در حد ايده آل تامين نمايد. ولي به دليل استحكام ناكافي در مارجين ها فرآيند پخت پرسلن مي تواند سبب تغييرات در تطابق مارجين ها شود. تحقيقات اندكي در مورد ارتباط بين فرآيند پخت پرسلن و تطابق مارژينال انجام شده اند. بنابراين، پژوهش آزمايشگاهي حاضر با هدف بررسي تاثير پخت پرسلن برmarginal fitness  روكش هاي متال – سراميك ساخته شده به روش الكتروفورمينگ صورت پذيرفت.
مواد و روشها: روش تحقيق از نوع تجربي و قبل و بعد (before-after) بود. يك داي استاندارد از جنس استيل كه مربوط به يك دندان مولر فك بالا بود، تهيه شد. اين داي داراي طرح تراش deep chamfer در مارجين بود. از روي اين داي،coping 10  كاملا قرينه به طريق سيستم الكتروفورمينگ از جنس طلاي خالص ۲۴ عيار ساخته شد. ميزان  marginal gapدر ۱۰ نقطه در ۴ جايگاه توسط ميكروسكوپ الكتروني SEM اندازه گيري شد. پس از آن پرسلن گذاري روي copingها صورت گرفت و مجددا ميزان marginal gap در اين مرحله در همان جايگاه هاي قبل توسط ميكروسكوپ SEM اندازه گيري شد. اين دو مرحله با هم از نظر ميزان gap مورد مقايسه قرار گرفتند. بررسي آماري داده ها بوسيله آزمون نمونه Paired t انجام گرفت .(a=0.056)
يافته ها: ميانگين gap در زمان پيش از پخت پرسلن (۱۸٫۲۳±۱٫۹۶ mm) و در زمان پس از پخت پرسلن (۲۱٫۴۵±۲٫۲۷ mm) بود. ميزان marginal gap در ۲ گروه پيش و پس از پخت پرسلن با هم اختلاف آماري معني داري داشتند .(P<0.002)
نتيجه گيري: نتايج نشان دادند كه مراحل پخت پرسلن بر افزايش marginal gap روكش هاي متال سراميك ساخته شده به روش الكتروفورمينگ تاثير دارد. اين ميزان افزايش gap براي طرح تراش آزمايش شده (deep chamfer) از نظر باليني قابل قبول و كم مي باشد (زير ۱۰۰ ميكرون). بنابراين، ساخت رستوريشن هاي متال- سراميك به روش الكتروفورمينگ جهت ايجاد marginal integrity بالا توصيه مي گردد.