مقاله بررسي تاثير پخش سيلاب بر نفوذپذيري خاک مطالعه موردي: دشت موسيان، استان ايلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در جغرافياي طبيعي از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير پخش سيلاب بر نفوذپذيري خاک مطالعه موردي: دشت موسيان، استان ايلام
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پخش سيلاب
مقاله نفوذ پذيري
مقاله دشت موسيان
مقاله استان ايلام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زهتابيان غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رحيم زاده قدرت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازندهاي متفاوت با خصوصيات مختلف، رواناب هايي با کيفيت متفاوت ايجاد مي کنند. بنابراين موفقيت يا عدم موفقيت طرح هاي پخش سيلاب علاوه بر کيفيت خاک عرصه، به کيفيت سيلاب هاي ورودي به سيستم پخش نيز بستگي دارد. با قبول اين نکته که پخش سيلاب موجب تغييراتي در ويژگي هاي خاك مي شود. اين تغييرات مي تواند، طيف وسيعي از خصوصيات خاك از قبيل درصد ماسه، لاي، رس و سنگ ريزه، درصد اشباع، TNV، کلسيوم، منيزيوم، سديوم، نفوذپذيري و همچنين نسبت جذب سطحي سديوم و درصد سديوم قابل تبادل را شامل شود. لذا اين تحقيق به منظور بررسي تغييرات نفوذ پذيري، خصوصيات فيزيكي و شيميايي اثر گذار بر ميزان نفوذ پذيري خاك در عرصه پخش سيلاب دشت موسيان واقع در جنوب استان ايلام انجام گرفت. نمونه برداري به روش سيستماتيك – تصادفي و با شبكه بندي نوارها و تهيه نمونه مركب از عمق هاي صفر تا ۲۵، ۲۵ تا ۵۰ و ۵۰ تا ۷۵ سانتي متر انجام شد. داده هاي حاصله تجزيه واريانس شد و با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانکن مقايسه ميانگين ها انجام شد. نتايج نشان داد كه درصد لاي، رس، کلسيوم، سديوم، درصد اشباع و نسبت جذب سطحي سديوم در عرصه نسبت به شاهد افزايش و نفوذپذيري،TNV  درصد ماسه و سنگ ريزه کاهش يافته است. بافت خاک در عمق سطحي شاهد ماسه ليموني و در عرصه پخش سيلاب به ليمون ماسه اي تغيير پيدا کرد. همچنين بر اساس نتايج، وزن مخصوص ظاهري در عرصه نسبت به شاهد کاهش يافت. به اين ترتيب مشخص شد كه با ورود سيلاب، خصوصيات فيزيكي خاک عرصه، دچار تغيير مي گردد.