مقاله بررسي تاثير پروفايل هاي خطي و پلکاني سديم و اولترافيلتراسيون بر افت فشارخون و کرامپ هاي عضلاني حين همودياليز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۲۲ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير پروفايل هاي خطي و پلکاني سديم و اولترافيلتراسيون بر افت فشارخون و کرامپ هاي عضلاني حين همودياليز
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اولترافيلتراسيون
مقاله افت فشارخون
مقاله پروفايل سديم
مقاله همودياليز
مقاله کرامپ عضلاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفوري فرد منصور
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعيان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: شاه قليان ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي نجف آبادي مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: افت فشارخون و کرامپ هاي عضلاني از عوارض شايع حين دياليز است که علاوه بر نارضايتي بيماران، کفايت دياليز را نيز پايين مي آورد. يکي از روش هايي که اخيرا مطرح شده، استفاده از پروفايل هاي سديم و اولترافيلتراسيون مي باشد. هدف اين مطالعه بررسي و مقايسه تاثير پروفايل هاي خطي و پلکاني سديم و اولترافيلتراسيون بر افت فشارخون و کرامپ هاي عضلاني حين همودياليز بود.
روش بررسي: در اين مطالعه کارآزمايي باليني ۲۶ بيمار تحت همودياليز مراجعه کننده به دو مرکز همودياليز بيمارستان هاي حضرت علي اصغر (ع) و الزهرا (س) اصفهان که در طول يک ماه قبل از انجام پژوهش در بيش از ۲۰ درصد جلسات دياليز، دچار هيپوتانسيون حين دياليز شده بودند، انتخاب شدند. در اين پژوهش هر يک از بيماران به مدت سه جلسه با روش روتين (غلظت ثابت سديم بر روي ۱۳۸ ميلي مول در ليتر)، ۳ جلسه با روش پروفايل ۱ سديم و پروفايل ۱ اولترافيلتراسيون (پروفايل خطي) و سه جلسه ديگر نيز با روش پروفايل ۳ سديم و پروفايل ۳ اولترافيلتراسيون (پروفايل پلكاني) تحت دياليز قرار گرفتند. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي کاي اسکوئر استفاده شد.
يافته ها: ميــانگين سني بيماران ۴۶٫۸±۱۹ سال بود. نتايج مطالعه نشان داد که ميزان بروز هيپوتانسيون و كرامپ هاي عضلاني در روش پروفايل خطي سديم و پروفايل خطي اولترافيلتراسيون و روش پروفايل پلكاني سديم و پروفايل پلكاني اولترافيلتراسيون در مقايسه با روش روتين (کنترل) بطور معني داري کاهش يافت (P<0.05) ولي ميزان آنها در روش پروفايل هاي خطي و پلكاني تفاوت معني داري نداشت (P>0.05).
نتيجه گيري: بكارگيري پروفايل هاي سديم و اولترافيلتراسيون روشي ساده و بدون هزينه است كه با تنظيم غلظت سديم و ميزان برداشت اولترافيلتراسيون باعث ثبات وضعيت هموديناميك بيمار در طول دياليز مي شود. بنابراين به منظور جلوگيري از افت فشارخون و كرامپ هاي عضلاني در طول دياليز، استفاده از پروفايل هاي سديم و اولترافيلتراسيون (نوع خطي و پلكاني) نسبت به روش روتين پيشنهاد مي گردد.