مقاله بررسي تاثير پوياي عوامل کلان اقتصادي بر نوسانات قيمت مسکن در ايران (۱۳۶۹ تا ۱۳۸۶) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در دانش و توسعه از صفحه ۱۵۸ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير پوياي عوامل کلان اقتصادي بر نوسانات قيمت مسکن در ايران (۱۳۶۹ تا ۱۳۸۶)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قيمت
مقاله مسکن
مقاله همگرايي بلندمدت
مقاله الگوي تصحيح خطا
مقاله اقتصاد ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناجي ميداني علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ذبيحي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، تاثير پوياي برخي متغيرهاي کلان اقتصادي يعني حجم پول، توليد ناخالص داخلي، شاخص قيمت مصرف کننده و نرخ ارز بر رفتار شاخص قيمت مسکن در ايران، با استفاده از الگوي تصحيح خطا بررسي مي شود. نتايج برآورد الگو كه با استفاده از داده هاي فصلي طي دوره زماني ۱۳۶۹-۱۳۸۶ و با به کارگيري روش همگرايي بلندمدت يوهانسن – جوسيليوس به دست آمده است، حاكي از آن است که تمامي اين متغيرها با شاخص قيمت مسکن رابطه معني دار و مثبت دارند. تجزيه واريانس خطاي پيش بيني نيز نشان مي ‌دهد که تا دوره پنجم سهم زيادي از تغييرات قيمت مسکن توسط خود اين متغير توجيه مي‌ شود و با افزايش دوره وقفه، سهم متغيرهاي توليد ناخالص داخلي، نرخ ارز، حجم پول و شاخص قيمت مصرف کننده، در توضيح نوسانات شاخص قيمت مسکن افزايش مي‌ يابد. همچنين واکنش شاخص قيمت مسکن به ضربه اي معادل يك انحراف معيار در متغيرهاي فوق به صورت افزايش شاخص ظاهر مي شود و با گذشت ۱۰ دوره، مقدار آن در سطح دايمي خود قرار مي گيرد. مقدار ضريب تصحيح خطا ۰٫۱۷- و از نظر آماري معني دار است، بنابراين در هر دوره حدود ۱۷ درصد از عدم تعادل در قيمت مسکن تعديل مي شود. کندي تعديل با توجه به ماهيت بخش مسکن در ايران کاملا منطقي به نظر مي رسد.