مقاله بررسي تاثير پياده روي بر هورمون استروژن و برخي عوامل خطرزاي قلبي – عروقي در زنان يائسه غيرورزشكار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۹ در دانشور از صفحه ۳۳ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير پياده روي بر هورمون استروژن و برخي عوامل خطرزاي قلبي – عروقي در زنان يائسه غيرورزشكار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پياده روي
مقاله ليپيدهاي سرم
مقاله زنان يائسه
مقاله ليپوپروتئين آ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيروزه زينب
جناب آقای / سرکار خانم: بيژه ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي عطري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: در زمان يائسگي، توليد استروژن كاهش مي يابد و زمينه ساز افزايش ليپوپروتئين هاي خون و LP(a) و در نتيجه افزايش بيماري هاي قلبي – عروقي مي شود. به دليل اهميت فعاليت بدني در پيشگيري از بيماري هاي قلبي – عروقي، اين تحقيق با هدف بررسي تاثير هشت هفته پياده روي بر غلظت ليپيدهاي سرم و هورمون استروژن و LP(a) در زنان يائسه غيرورزشكار انجام شد.
مواد و روش كار: ٢٢ زن يائسه را با دامنه سني (۵۵ تا ۴۷ سال) که فاقد بيماري خاص بودند، تصادفي به دوگروه تجربي دوازده نفر و كنترل ده نفر تقسيم کرده، ابتدا ابعاد بدني، شامل قد، وزن، شاخص توده بدني را اندازه گيري کرده؛ سپس دوازده ساعت بعد از ناشتايي شبانه نمونه خون اوليه به ميزان ۱۰ cc از وريد قدامي بازو گرفته شد؛ سپس، آزمودني هاي گروه تجربي در برنامه پياده روي (شدت ۶۰ درصد ضربان قلب ذخيره، مدت ۳۰ دقيقه در هفته اول و ۷۰ درصد ضربان قلب ذخيره ۶۰ دقيقه در هفته آخر) شركت كردند. آنگاه دوباره اندازه گيري هاي شاخص توده بدني و خون گيري انجام شد و ميزان ليپيدهاي سرم و هورمون استروژن و LP(a) سرم اندازه گيري شد. براي مقايسه داده هاي پيش آزمون و پس آزمون بين گروه ها از t-student مستقل و آزمون  uمن ويتني استفاده شد.
يافته ها: نتايج پس از هشت هفته پياده روي، اختلافي معنادار را در ميزان كلسترول، تري گليسريد، HDL و LDL سرم،  LP(a)و شاخص توده بدني در گروه تمرين نشان داد. درحالي كه اين اختلاف در گروه كنترل معنادار نبود، همچنين در مقدار استروژن سرم، تغييري معنادار مشاهده نشد.
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان مي دهد هشت هفته پياده روي مي تواند بر كاهش غلظت ليپيدهاي سرم و ليپوپروتئين آ و شاخص توده بدني زنان يائسه سودمند باشد.