مقاله بررسي تاثير پيشينه هاي آموزشي و تجربي مديران بر سبک مديريت تعارض آنها از ديدگاه دبيران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۴۹ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير پيشينه هاي آموزشي و تجربي مديران بر سبک مديريت تعارض آنها از ديدگاه دبيران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيشينه هاي آموزشي و تجربي
مقاله سبکهاي مديريت تعارض
مقاله مديريت آموزشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيكنامي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: مشفقي زينب
جناب آقای / سرکار خانم: مشفقي مرجان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين تحقيق، بررسي تاثير متغيرهاي مستقل آموزش ضمن خدمت، رشته تحصيلي، مدرک تحصيلي و سابقه خدمتي، بر سبک مديريت تعارض مديران مدارس متوسطه نظري دخترانه در ناحيه ۱ شهر شيراز در سال تحصيلي ۱۳۸۶-۸۷ از ديدگاه دبيران است. در اين تحقيق از روش تحقيق علي- مقايسه اي بهره گرفته شده است. در اين پژوهش دو نمونه بررسي شده است. حجم نمونه از گروه مديران، ۵۵ نفر و از گروه دبيران ۱۶۵ نفر است. دو پرسش نامه يکي در مورد اطلاعات جمعيت شناختي مديران که توسط آنها تکميل شده و ديگري جهت تشخيص سبک تعارض، مورد استفاده قرار گرفته که توسط دبيران تکميل شده و پايايي آن با استفاده از روش آلفاي کرانباخ، ۰٫۸۴۵ بوده است. پس از محاسبه شاخص هاي مربوط به آمار توصيفي و نتايج حاصله از تجزيه و تحليل آزمون آن با استفاده از روش مانوا نتيجه آن است که متغير مستقل سابقه، بر سبک هاي مديريت تعارض اثر دارد. همچنين براي تعيين سبک غالب مورد استفاده مديران، از آزمون تحليل واريانس فريد من، استفاده شد. نتيجه اين آزمون نشان داد که سبک غالب مورد استفاده مديران سبک تشريک مساعي است.