مقاله بررسي تاثير پيش تيمار با اتيل اولئات و نوع بسته بندي بر خصوصيات کيفي توت خشک شده در طي مدت نگهداري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه ۵۱ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير پيش تيمار با اتيل اولئات و نوع بسته بندي بر خصوصيات کيفي توت خشک شده در طي مدت نگهداري
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميوه توت خشک شده
مقاله خشک کن کابيني
مقاله اتيل اولئات
مقاله پلي اتيلن
مقاله پلي استيرن
مقاله خواص رئولوژيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قيافه داوودي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نيك خواه شهره
جناب آقای / سرکار خانم: سيديعقوبي امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش توت سفيد و توت خاردار با محلول هاي ترکيبي اتيل اولئات پيش تيمار شده و به روش صنعتي (خشک کن کابيني) خشک شدند. توت هاي خشک شده همراه با نمونه هاي شاهد به دو روش (پلي اتيلن و پلي استيرن) بسته بندي و به مدت ۵ ماه در دماي محيط نگهداري گرديدند. خواص کمي و کيفي و خصوصيات حسي و رئولوژيکي بلافاصله پس از خشک شدن و در فواصل ۳۰، ۹۰ و ۱۵۰ روز اندازه گيري گرديدند. طرح آماري مورد استفاده، آزمايش فاکتوريل در قالب کاملا تصادفي با سه تکرار و دو فاکتور بود. فاکتور A پيش تيمار با نه سطح و فاکتور B بسته بندي با دو سطح بود. ميانگين ها با آزمون دانکن مقايسه گرديدند. نتايج نشان داد که پس از ۵ ماه نگهداري توت خشک حداقل ميزان رنگ قهوه اي در توت سفيد تيمار شده با اسيد اسکوربيک ۱ درصد + اتيل اولئات ۲ درصد و سپس در توت سفيد تيمار شده با متا بي سولفيت پتاسيم ۵/۰ درصد + اتيل اولئات ۲ درصد مشاهده شد. توت خشک سفيد تيمار شده با متا بي سولفيت پتاسيم ۵/۰ درصد + اتيل اولئات ۲ درصد داراي حداقل ميزان شمارش ميکروبي و حداکثر امتياز بافت، رنگ، بو، طعم و ظاهر عمومي و توت خشک سفيد تيمار شده با متا بي سولفيت پتاسيم ۵/۰ درصد + اتيل اولئات ۲ درصد داراي حداکثر ميزان قابليت جويدن بود. توت تيمار شده و نگهداري شده به مدت ۵ ماه در بسته هاي پلي استيرني از نظر امتياز هاي بافت و طعم بر بسته پلي اتيلني ارجحيت داشت. همچنين توت تيمار شده و بسته بندي شده در پلي استيرن پس از ۵ ماه نگهداري در انبار داراي حداقل ميزان رنگ قهوه اي و شمارش ميکروبي بود. به طور کلي توت سفيد تيمار شده با محلول متا بي سولفيت پتاسيم + اتيل اولئات ۲ درصد که با خشک کن کابينتي خشک گرديده و با پلي استيرن بسته بندي شده بود، پس از ۵ ماه نگهداري در انبار نسبت به بقيه تيمارها از نظر خصوصيات شيميايي، ميکروبي و رئولوژيکي داراي ارجحيت بود.