مقاله بررسي تاثير چاي و قهوه بر ميزان تغيير رنگ دندان هاي رزين کامپوزيتي Glamour و آکريليک مصنوعي Ideal dent که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۵۸ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير چاي و قهوه بر ميزان تغيير رنگ دندان هاي رزين کامپوزيتي Glamour و آکريليک مصنوعي Ideal dent
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغيير رنگ
مقاله دندان رزيني کامپوزيتي
مقاله دندان رزيني آکريليک
مقاله اسپکتروفتومتر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري لاري حميرا
جناب آقای / سرکار خانم: سازور سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قهرماني لقمان
جناب آقای / سرکار خانم: آتش رزم پارسا
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي نجف آبادي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در پروتز متحرک دندانهاي مصنوعي نقش مهمي در زيبايي ظاهري دارند، براي حفظ زيبايي ظاهري ثبات رنگ يکي از فاکتورهاي اساسي است. با توجه به گزارشات متفاوت از تاثير نوشيدني ها بر تغييرات رنگ دندان مصنوعي و بمنظور تعيين تاثير چاي و قهوه بر روي ثبات رنگ دندان رزيني کامپوزيتي مارکGlamour  و دندان آکريليک مصنوعي Ideal dent اين تحقيق انجام گرفت.
مواد وروش ها: در اين بررسي تجربي،آزمايشگاهي که بر روي ۳۶ نمونه انجام گرفت، نمونه ها از سانترال راست بالا بودند. از اين ميان۱۸  عدد دندان رزيني کامپوزيتي مارک  Glamourبا شماره سايز I13 و رنگA1  و ۱۸ عدد دندان آکريليک مصنوعي مارک Ideal dent با شماره سايز I18 و رنگ  A1مي باشند که درون محلول هاي رنگ زاي چاي و قهوه به عنوان گروه مورد و درون آب مقطر به عنوان گروه شاهد قرار گرفتند. تغييرات رنگ (ED) قبل از يک ماه قرار گرفتن نمونه ها درون محلول ها، بوسيله دستگاه اسپکتروفتومتر و طبق سيستم CIE lab مورد ارزيابي قرار گرفت و براي تعيين ميزان تغيير رنگ ثبت شده توسط دستگاه با محيط کلينيکي اطلاعات به واحد هاي  NBSاز طريق
معادله NBS units: DEx0.92 تبديل شدند. تجزيه و تحليل آماري توسط تست آماري ANOVA صورت گرفت.
يافته ها: تحقيق روي تعداد ۳۶ نمونه شامل ۱۸ نمونه دندان رزيني کامپوزيت و ۱۸ نمونه اکريليک انجام گرفت. در موردDE  در مارک Glamour همه نمونه ها از لحاظ آماري اختلاف معني داري وجود داشت .(p<0.05).ولي در مارک Ideal dent اين تغيير رنگ مشاهده نشد(p<0.6) .
نتيجه گيري: تغيير رنگ دندان مصنوعي glamoure ايجاد مي شود و اين تغيير رنگ تا حد مجاز قابل قبول کلينيکي است ولي تغيير رنگ ideal dent متاثر از چاي و قهوه وجود ندارد.