مقاله بررسي تاثير کارايي عناصر سرمايه فکري بر عملکرد مالي شرکت ها در بورس تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در بررسيهاي حسابداري و حسابرسي از صفحه ۵۷ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير کارايي عناصر سرمايه فکري بر عملکرد مالي شرکت ها در بورس تهران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه فکري
مقاله سرمايه انساني
مقاله سرمايه فيزيکي
مقاله سرمايه ساختاري
مقاله عملکرد مالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: گلدي صدقي امان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مقاله بررسي تاثير کارايي هر يک از عناصر سرمايه فکري بر شاخص هاي مالي شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران است. در اين پژوهش تاثير شاخص هاي سرمايه فکري (کارايي سرمايه انساني، فيزيکي و ساختاري) بر عملکرد مالي (سود هر سهم، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده سالانه) براي ۹۹ شرکت طي سال هاي ۱۳۷۹-۱۳۸۲ به روش رگرسيون پنل ديتا بررسي شدند. نتايج روش حداقل مربعات ترکيبي نشان داد، ضريب کارايي هر يک از عناصر سرمايه فکري بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام تاثير مثبت و معناداري داشتند. تاثير ضريب کارايي سرمايه فيزيکي و انساني بر سود هر سهم مثبت اما تاثير ضريب کارايي سرمايه ساختاري منفي و معنادار بود. تاثير ضريب کارايي سرمايه هاي فيزيکي و ساختاري بر نرخ بازده سالانه مثبت اما تاثير ضريب کارايي سرمايه انساني بر آن منفي و معنادار بود. همچنين نتايج نشان داد که شرکت هايي که سرمايه فکري بالاتري دارند عملکرد مالي بهتري دارند. به علاوه ميانگين ضريب سرمايه فکري در بين ۷ صنعت تفاوت معناداري داشت.