مقاله بررسي تاثير کاربرد ماده آسکوربات سديم بر ميزان ريزنشت ترميم سرويکالي کامپوزيت رزين در دندان بليچ شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران) از صفحه ۲۷۵ تا ۲۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير کاربرد ماده آسکوربات سديم بر ميزان ريزنشت ترميم سرويکالي کامپوزيت رزين در دندان بليچ شده
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بليچينگ
مقاله ريزنشت
مقاله آنتي اکسيدان
مقاله کامپوزيت رزين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خروشي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: نوابي اميرارسلان
جناب آقای / سرکار خانم: ابريشمي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: به دنبال درمان سفيد کردن دندانها با ترکيبات پراکسيد، کاهش استحکام باند و افزايش ريزنشت ترميمهاي همرنگ دندان مشاهده مي شود، به طوري که تاخير در باند ادهزيو حداقل به مدت يک هفته توصيه مي گردد. هدف از اين مطالعه بررسي کاربرد ماده آنتي اکسيدان و مقايسه آن با باند تاخيري بر ريزنشت ترميم کامپوزيت رزين در دندان بليچ شده مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي – آزمايشگاهي، چهل و هشت دندان پرمولرسالم انساني فک بالا انتخاب شدند. دندانها به طور تصادفي به چهار گروه تقسيم گرديدند. در گروه ۱ (کنترل منفي) در سطح باکال حفرات Cl v تراشيده شده و ترميم انجام شد. ساير گروهها با ژل پراکسيد هيدروژن %۹٫۵ بليچ شدند. گروه ۲ بلافاصله پس از بليچ و گروه ۳، يک هفته پس از بليچ ترميم گرديد. گروه ۴ پس از دو ساعت قرار گرفتن در ژل آسکوربات سديم %۱۰ ترميم شد. تمامي نمونه ها پس از قرارگرفتن تحت سيصد چرخه حرارتي و سپس غوطه ورسازي در فوشين بازي %۲، شستشو و برش داده شدند و در زير استريوميکروسکوپ (۲۰×) ميزان ريزنشت آنها بررسي گرديد. از آزمونهاي آماريKruskal-Wallis  و Dunn براي آناليز داده ها استفاده شد.
يافته ها: ميزان ريزنشت رنگ در مارجين هاي مينايي و عاجي در گروه ۲ با ساير گروهها تفاوت معني داري نشان داد (P<0.05). ميزان ريزنشت گروههاي ۱، ۳ و ۴ تفاوت معني داري نداشت. ريزنشت عاجي به طور معني داري از ريزنشت مينايي بيشتر بود.
نتيجه گيري: استفاده از ژل آسکوربات سديم %۱۰ بلافاصله پس از تراش حفره دندان بليچ شده قادر است ريزنشت ترميم سرويکالي دندان را مشابه با شرايط عدم بليچينگ و تاخير يک هفته اي کاهش دهد.