مقاله بررسي تاثير کاربرد پماد نيتروگليسرين ۲ درصد بر شدت فلبيت ناشي از کاتتر وريدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۲۲ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير کاربرد پماد نيتروگليسرين ۲ درصد بر شدت فلبيت ناشي از کاتتر وريدي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پماد نيتروگليسرين
مقاله کاتتر وريدي
مقاله فلبيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالح مقدم اميررضا
جناب آقای / سرکار خانم: واحديان عظيمي امير
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي آدرياني مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: شيوع بالاي عارضه فلبيت يکي از مسايل مهم در رابطه با تزريقات وريدي مي باشد. در بيمارستان هايي که ميزان عوارض ناشي از تزريقات وريدي کمتر بوده، مدت اقامت بيماران در بيمارستان و همچنين موارد مرگ و مير کاهش چشمگيري داشته است. اين مطالعه با هدف بررسي تاثير کاربرد پماد نيتروگليسرين ۲% بر شدت فلبيت ناشي از کاتتر وريدي انجام شده است.
روش بررسي: در اين مطالعه کارآزمايي باليني يک سو کور ۳۰۰ نفر از بيماران بستري در بخش قلب و سي سي يو بيمارستان قائم شهر مشهد به روش مبتني بر هدف انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه شاهد و آزمون قرار گرفتند. در گروه آزمون پس از جايگذاري کاتتر وريدي در قسمت ديستال کاتتر پماد نيتروگليسرين ۲% به ميزان ۵/۰ اينچ گذاشته و پانسمان مي شد و در گروه شاهد جايگذاري کاتتر وريدي بدون استفاده از پماد نيتروگليسرين انجام شد. پس از جايگذاري کاتتر هر ۱۲ ساعت محل کاتتر از نظر وجود علايم فلبيت بررسي و در گروه آزمون پانسمان پماد نيتـــروگليسرين تعـويض مي شد. داده هاي به دست آمده به کمک آزمون هاي آماري t مستقل، کاي دو و آزمون دقيق فيشر تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: شدت فلبيت در گروه آزمون کمتر از گروه شاهد بود (P<0.001). شدت فلبيت، طبق معيار مادوکس، در گروه آزمون بطور معني داري بيشتر از گروه شاهد بود (P<0.05). از طرفي، فلبيت درجه دو در گروه شاهد بطور معني داري بيشتر از گروه آزمون بود (P<0.05).
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه استفاده موضعي از پماد نيتروگليسرين ۲% در محل کاتتر وريدي به عنوان يک روش جايگزين جهت کاهش ميزان فلبيت ناشي از کاتتر وريدي پيشنهاد مي شود.