مقاله بررسي تاثير کارني تين داخل وريدي بر هموگلوبين و هماتوکريت بيماران مبتلا به نارسايي مزمن كليوي در مراحل آخر تحت درمان با همودياليز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۵۸ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير کارني تين داخل وريدي بر هموگلوبين و هماتوکريت بيماران مبتلا به نارسايي مزمن كليوي در مراحل آخر تحت درمان با همودياليز
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارني تين داخل وريدي
مقاله کم خوني
مقاله نارسايي مزمن کليه
مقاله همودياليز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خداوردي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: زمزمي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي نسب سيدنورالدين
جناب آقای / سرکار خانم: خداوردي سپيده
جناب آقای / سرکار خانم: اميرمقدمي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: کم خوني در ۶۰ تا ۸۰ درصد بيماران مبتلا به نارسايي کليه ديده مي شود. در حال حاضر موثرترين دارو در درمان اين بيماران اريتروپويتين نوترکيب مي باشد که هزينه زيادي بر بيماران تحميل مي کند. تحقيقات متعددي تاثيرات مفيد کارني تين را در بهبود کم خوني اين بيماران نشان داده است. بر اين اساس اين مطالعه به منظور بررسي اثر کارني تين داخل وريدي بر ميزان هموگلوبين و هماتوکريت بيماران مبتلا به نارسايي كليوي در مراحل آخر تحت درمان با همودياليز طراحي و اجرا گرديد.
روش بررسي: اين پژوهش به طريق كارآزمايي باليني روي ۲۹ بيمار که حداقل يک سال از دياليز آن ها گذشته بود، و ساير علل کم خوني را نداشتند، صورت گرفت. بيماران با استفاده از روش تصادفي به دو گروه شاهد (۱۵ نفر) و مورد (۱۴ نفر) تقسيم شدند و بعد از هر جلسه دياليز (۳ بار در هفته و به مدت ۳ ماه) ۱ گرم کارني تين داخل وريدي به گروه مورد و ۱ گرم آب مقطر به عنوان دارونما به بيماران گروه شاهد تجويز شد.
يافته ها: از نظر سن و جنس بين دو گروه تفاوت معني داري وجود نداشت. ميانگين هموگلوبين و هماتوکريت در دو گروه قبل از مداخله يکسان بود و در نهايت قبل و بعد از مداخله، ميزان هموگلوبين و هماتوکريت در گروه مورد به طور معني داري نسبت به گروه شاهد افزايش پيدا کرد (به ترتيبP=0.003  و P=0.0001).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که تجويز کارني تين در بيماران همودياليزي موجب افزايش ميزان هموگلوبين و هماتوکريت و بهبود کم خوني آ ن ها مي گردد و انجام مطالعات بيشتر در اين زمينه ضرورت دارد.